BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 02/2004

Informacja Nr 02/2004 z działalności Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu okres pomiędzy sesjami RM (29 stycznia 2004 r. – 25 lutego 2004 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1.W dniu 11 lutego rozstrzygnięty został przetarg na dostawę sprzętu techniki biurowej do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy OPTINEX Zbigniew Walicki , ul. 3-go Maja 22, 16-300 Augustów za cenę 26.829 zł.
2.Burmistrz Gminy i Miasta Pisz na podstawie Zarządzenia nr 17/04 z dnia 18 lutego 2004 r. powołał z dniem 18 lutego Panią Dorotę Karpińską na stanowisko Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu. Kandydat na stanowisko Kierownika wyłoniony został w wyniku przeprowadzonego w dniu 18 lutego konkursu.
3.w dniu 05 lutego odbyło się wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Stare Guty. Nowym sołtysem sołectwa został Pan Tadeusz Marusa, natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli Stanisław Kajko, Agnieszka Staniszewska i Wioletta Kowalczyk.
4.w dniu 19 lutego odbyło się kolegium sołtysów. W trakcie spotkania przeprowadzone zostało szkolenie przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piszu w zakresie:
1/składania wniosków o wpis do ewidencji producentów rolnych
2/wypełniania wniosków o przyznanie płatności obszarowych.
Ponadto omówione zostały bieżące problemy dotyczące terenów wiejskich
5.Trwają prace związane z zadaniem „Punkt przyjęć interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta Pisz”, który dofinansowany będzie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6.Rozstrzygnięto prowadzone postępowanie w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na dostawę nowego samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy Auto Hańcza, ul. Wojska Polskiego 110d, 16-400 Suwałki na dostawę samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych marki Volkswagen Transporter za cenę brutto 104.188,- złotych.


WYDZIAŁ GEODEZJI

1.Wydano 6 zawiadomień o nadaniu numerów na budynki w mieście Pisz i na terenie gminy.
2.Zawarto 32 umowy dzierżawy na tereny pod ogródki, tereny rolne i pod garażami.
3.Sprzedano 1 działkę położoną w Piszu przy ul. Krzywej na powiększenie przyległych działek budowlanych za cenę 3.053 zł.
4.Ogłoszono wykaz 4 działek przeznaczonych na powiększenie działek przyległych przy ul. Zielnej.
5.Ogłoszono wykaz 16 działek przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ul. Warmińskiej i Wiosennej w Piszu.
6.Ogłoszono 80 wykazów nieruchomości – lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.
7.Sprzedano 12 lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu za łączną sumę 29.630 zł.
8. Sprzedano 2 lokale mieszkalne przy ul. Rybackiej 6 w drodze przetargu za łączną sumę 76.900 zł.

WYDZIAŁ ROLNICTWA

1.Wydano 3 decyzje dotyczące wycinki drzew.
2.Wydano 1 postanowienie w zakresie gospodarki odpadami.
3.Wydano 2 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
4.Dokonano otwarcia ofert na inwestycje realizowane w ramach programu SAPARD: budowa zewnętrznej sieci wodociągowej we wsi Łupki, budowa drogi gminnej od m. Stare Guty do m. Pietrzyki, modernizacja drogi gminnej do m. Turowo Duże. Powyższe oferty są w trakcie oceny dokonywanej przez Komisję Przetargową.
5.Podpisano umowę z wykonawcą na nasadzenie drzew i krzewów na terenie parków miejskich ( roboty finansowane przez WFOŚiGW w Olsztynie). Termin realizacji 01.03.2004r. – 31.05.2004r.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1. Przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i analizy zagospodarowania terenu -10 szt

II Prace planistyczne.

1.Kontynuowano prac nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- wsi Jeglin,
- części wsi Maldanin, obejmujący działki o numerach geodezyjnych 198/3, 198/4, 198/5, 198/6 i 198/7.
- części wsi Szczechy Wielkie.
- części wsi Pilchy obejmujący działki o numerach geodezyjnych od 209/1 do 209/22.
- zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej

2. Odpowiedziano na 9 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz.

3. Wydano 2 wypisy i 1 wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego.

II. Na bieżąco opiniowano podziały na terenie miasta i gminy Pisz - około 10 szt.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

1.W trakcie realizacji jest inwestycja pt.”Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pisz”, w ramach której:
-trwają prace rozruchowe monitoringu i sterowania urządzeń technologicznych ciepłowni,
-zakończono roboty budowlane i elektryczne – zgłoszono do odbioru kolejną partię węzłów cieplnych,
- zgłoszono do odbioru część socjalną kotłowni,
2. Trwają prace – usunięcia usterek po przeglądzie gwarancyjnym w Szkole Podstawowej w Hejdyku. Planowany termin zakończenia prac do 27.02.2004r.
3.W okresie objętym niniejszą informacją wydano 295 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
4.W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz zawarta została - do czasu rozstrzygnięcia przetargu- umowa na okres od 01.02.2004r do 31.03.2004r na prowadzenie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego.
5.W dniu 10.02.2004r złożony został wniosek o dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Olsztynie dotyczący budowy drogi gminnej w miejscowości Liski.
6.Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na dostawę i montaż placu zabaw dla dzieci na terenie miasta Pisz.
7.Przeprowadzono przetarg na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 7 – wylicytowana stawka 31 zł za 1m2. Przetarg wygrał – Bogdan Banaszek zam. Wólka Radzymińska, ul. Szkolna 47.
8. Prowadzone są kontrole lokali przeznaczonych do sprzedaży wg wykazu sporządzonego przez Wydz. Geodezji tut. Urzędu.
9.Po raz drugi unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Pisz, gdyż wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 27b ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002r Nr 72 poz. 664 z późn. zm.). Następny przetarg planowany jest na dzień 23.03.2004r.
10.W okresie, który obejmuje informacja, prowadzone były akcje odłowu bezpańskich psów, odłów dokonywany był zarówno na terenie miasta jak też na terenie gminy.
11.W trakcie opracowania jest dokumentacja przetargowa na profilowanie równiarką dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pisz.


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

- wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”,
- wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”,
- wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 18 % zawartości alkoholu”,
- wydano 3 decyzje - wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo”,
- wydano 1 decyzję - odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo”,
- wydano 1 decyzję - odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”,
- wydano 16 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wydano 34 zaświadczenia - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wydano 29 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,
- wydano 548 dowodów osobistych,
- przyjęto 244 wnioski o wydanie dowodu osobistego,
- wydano 4 decyzje o wymeldowaniu,
- wydano 1 decyzję - umorzenie postępowania o wymeldowanie,


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ:

Na bieżąco załatwiane były sprawy z zakresu przedmiotowego stanowiska, między innymi:
- wydano 14 decyzji dotyczących nałożenia obowiązku wykonania świadczeń na rzecz obrony, na wniosek Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku,
- w dniu 06.02.2004 r. w Mietlicach koło Węgorzewo, pracownik Urzędu Ryszard Buczel uczestniczył w konferencji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa wodnego na Wielkich Jeziorach Mazurskich, zorganizowanej przez Mazurskie WOPR
-kontynuowano prace związane z przeprowadzeniem poboru rocznika 1985 z Gminy i Miasta Pisz
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Rozpoczęto kontrolę w Towarzystwie Sportowym Koszykówki „Roś Pisz” dotyczącą wydatkowania środków finansowych przyznanych w ramach dotacji dla klubów sportowych.


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI

1.Trwa kontrola w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piszu.

WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydano 6835 decyzji administracyjnych w Wydziale Finansowym – Podatki w okresie od 24.01.2004r. do 20.02.2004r.
- decyzje w sprawie wymiaru podatków – 6822
- decyzje dotyczące umorzenia -3
- decyzje dot. odroczenia ( w tym rozłożenia na raty) -6
- decyzje w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym – 3
- decyzje w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów - 1

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie 24.01.2004 r. – 20.02.2004 r.do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 757 wniosków o udzielenie pomocy.
Przeprowadzono 652 wywiady środowiskowe .

Wydano 701 decyzji, w tym:
-na zasiłki celowe - 646
-na okresowe zasiłki macierzyńskie - 46
-na zasiłki rodzinne - 2
-na zasiłki pielęgnacyjne - 1
-na zasiłki stałe z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - 2
-na dożywianie 4 decyzje dla 5 dzieci.

Wypłacono:
-zasiłki celowe na kwotę 72.814,- zł,
-zasiłki stałe wyrównawcze dla 65 osób na kwotę 21.549,66 zł,
-zasiłki stałe z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem dla 74 osób na kwotę 30.932,-zł,
-okresowe zasiłki gwarantowane dla 8 osób na kwotę 3.042,60 zł,
-okresowe zasiłki macierzyńskie na kwotę 15.673,- zł,
-zasiłki pielęgnacyjne dla 21 osób na kwotę 2.975,70 zł,
-zasiłki rodzinne dla 17 rodzin na 36 dzieci na kwotę 1.541,90 zł,
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1227 uczniów.
Usługami opiekuńczymi objęto 57 osób.

Wydatkowano:
-ze środków Gminy 72.814,- zł,
-ze środków zleconych:
-na zasiłki: 71.197,26 zł,
-składki emerytalno-rentowe - 8.971,41 zł,
-składki zdrowotne – 2.500,44 zł,
-na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne- 4.517,60 zł,
Łącznie wydatkowano: 160.000,71 zł.

URZĄD STANU CYWILNEGO:

1.Sporządzono 44 akty urodzeń,
2.Sporządzono 22 akty zgonu,
3.Sporządzono 3 akty małżeństw konkordatowych,
4.Sporządzono 5 aktów małżeństw cywilnych,
5.Wydano 9 decyzji administracyjnych,
6.Wydano 4 zaświadczenia do zawarcia małżeństwa konkordatowego
7.Przyjęto 7 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński.
8.Sprawdzono 222 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
9.Zarejestrowano 365 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 443 odpisów (skróconych i zupełnych).


Data powstania: czwartek, 26 lut 2004 12:14
Data opublikowania: piątek, 27 lut 2004 09:45
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3310 razy