BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 07/2004

Informacja Nr 07/2004 z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (1 lipca 2004 r. – 27 września 2004 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1.W związku z wejściem w życie w dniu 24 sierpnia 2004 r. Uchwały Nr XXV/299/04 Rady Miejskiej w Piszu z dn. 20 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Pisz uległo zmianie nazewnictwo urzędu gminy. Od tego dnia właściwe nazwy to: Gmina Pisz, Urząd Miejski w Piszu, Burmistrz Pisza, Zastępca Burmistrza Pisza, Sekretarz Gminy Pisz, Skarbnik Gminy Pisz.
2.28 lipca br. przeprowadzone zostały wybory nowego sołtysa wsi Maszty – został nim Bogdan Remiszewski.
3.2 sierpnia br. nowym Dyrektorem MGOSiR w Piszu został Krzysztof Rumiński.
4.9 sierpnia br. zatrudniony został nowy Kierownik Biura Rady Miejskiej w Piszu – jest nim Janusz Zachara.
5.12 sierpnia br. przeprowadzone zostały wybory sołtysa wsi Zawady. Nowym sołtysem został Michał Zachłowski..
6.W dniu 31 sierpnia rozstrzygnięty został przetarg na dostawę mebli biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy P.H.U. „Dekor” , ul. Dworcowa 6a za cenę 16.734,74 zł.
7.W dniu 20 sierpnia rozstrzygnięty został przetarg na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Piszu. W zadaniu Nr 1 obejmującym dostawę sprzętu komputerowego wybrano ofertę złożoną przez firmę KEN-KOMPUTER IV Spółka z o.o., ul. Prusa 6, 10-288 Olsztyn za cenę – 70.204,90 zł brutto. W zadaniu Nr 2 obejmującym dostawę oprogramowania antywirusowego wybrano ofertę firmy KEN-KOMPUTER IV Spółka z o.o., ul. Prusa 6, 10-288 Olsztyn za cenę – 6.927,16 zł brutto. W zadaniu nr 3 obejmującym dostawę oprogramowania dla USC nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu, w związku z powyższym unieważniono postępowanie.
8.Trwają prace remontowe w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu.
9.W dniu 5 sierpnia 2004 r. na stanowisko Prezesa PTBS w Piszu powołany został Pan Władysław Krakowski.
10.W dniu 15 września 2004 r.w PWiK sp. z o.o. w Piszu ze stanowiska Dyrektora został odwołany Pan Janusz Kołakowski. Do czasu wyłonienia w drodze konkursu osoby na stanowisko Dyrektora jego obowiązki pełni Tadeusz Cwaliński. Również z dniem 15 września br. wygasł mandat członka Zarządu PWiK sp. z o.o. w Piszu Pana Kazimierza Chylińskiego w związku ze złożoną przez niego rezygnacją.


WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI


I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1.Przygotowywano projekty decyzji o warunkach zabudowy i warunkach podziału wraz z analizami; szt. 32
2. Wydano decyzje o warunkach zabudowy ; szt. 32
3. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy; szt. 44
4. Wydano decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy szt. 2
5. Wydano decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy; szt. 1
6. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego szt.16
7. Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego szt. 14
8. Wydano decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego szt 1

II Prace planistyczne.

1. Kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- wsi Jeglin,
- zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej
-zespołu wielofunkcyjnego przy ul.Gdańskiej w Piszu /PEWiK/
2. Przygotowano Uchwały w sprawie:
•przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy.
•uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany.

3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu rewitalizacji śródmieścia miasta Pisz.

4. Rozpoczęto procedurę związaną z wykonaniem miejscowych planów :

-zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę/
-zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu/
-zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz - strona zachodnia nad rzeką Pisą.
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
-zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdunowo obejmującego działki o numerze geodezyjnym 129/5 i część dz. o nr.129/3
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz , obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część dz. nr 1431/4
-zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.

5. Odpowiedziano na dwa wnioski w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz.
6. Odpowiedziano na 24 wnioski w sprawie przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz.
7. Wydano 11 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

III Prace związane z wydzierżawianiem nieruchomości gminnych.

- zawarto 27 umów dzierżawy na tereny pod garażami.
- zawarto 8 umów dzierżawy na tereny pod ogródki,
- zawarto umowę dzierżawy na Targowisko Miejskie,
- zawarto 1 umowę na domek letniskowy położony we wsi Wiartel,
- zawarto umowę dzierżawy na ośrodek kultury we wsi Wiartel,
- rozstrzygnięto przetargi na dzierżawę terenu na cele rolne w Piszu przy ul.Wąglickiej i Al. Turystów,

IV Prace związane z sprzedażą nieruchomości gminnych.

- sprzedano 21 lokali mieszkalnych na terenie Pisza, wraz z udziałem w gruncie.
- sprzedano 19 działek pod garażami,
- sprzedano 1 lokal użytkowy,
- rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż 2 nieruchomości we wsi PogobieTylne,
- rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż 2 nieruchomości we wsi Szczechy Małe,
- rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej we wsi Rakowo Piskie,
- rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Piszu przy Al. Turystów.

V. Prace związane z numeracją budynków.

- Wydano 25 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynków na terenie gminy Pisz.

VI. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych.
- Wydano 7 opinii w formie postanowienia dotyczących podziału nieruchomości na terenie gminy Pisz,
- wydano 6 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału na terenie gminy Pisz.

VII. Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości.
- wysłano 19 wezwań do zapłaty zaległości finansowych.


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1. Prowadzono sprawy związane z wykorzystaniem otrzymanych od Wojewody środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych tj.
- wykonanie prac porządkowych na terenie cmentarza wojennego zlokalizowanego w obrębie wsi Jeże – umowa pomiędzy Gminą Pisz a Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu na kwotę 1.950,00 zł.
- wykonanie prac porządkowych na terenie kwatery mogił wojennych zlokalizowanej na terenie cmentarza ewangelickiego w obrębie wsi Jeże – umowa pomiędzy Gminą Pisz a Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu na kwotę 1.348,00 zł.
2. W ramach podpisanego Porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Pisz prowadzono sprawy związane z budową ogrodzenia cmentarza wojennego w Jeżach, w tym:
- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ogrodzenia w/w cmentarza.
3. Dokonano zakupu 3 szt. pomp wodnych – Zdroje-04- w celu zamontowania na cmentarzu komunalnym przy ul. Warszawskiej w Piszu. Zawarto umowę na obudowanie w/w zdrojów poprzez ułożenie kostki typu polbruk w kształcie koła 1 mb z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo-Usługowo-Transportowym „SAM-POL” S.C. w Grajewie na kwotę 2.196,00 zł.
4. W okresie objętym niniejszą informacją wydano 455 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
5. Prowadzono nadzór nad realizacją umowy Nr GKI.7080/21/03 zawartej w dniu 10.10.2003 r. na dokonywanie odłowu bezpańskich i pozbawionych opieki psów z terenu miasta i gminy Pisz oraz prowadzenie schroniska dla zwierząt w Kotle Dużym.
6. Prowadzono sprawy związane z realizacją umowy Nr GKI-7062-29/03 zawartej w dniu 31.12.2003 r. na oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz.
7. Prowadzono sprawy związane z realizacją umowy Nr GKR.7070-19/04 zawartej w dniu 31.03.2004 r. na świadczenie usług w zakresie „Utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej na terenie miasta Pisz”.
8. Prowadzono nadzór nad realizacją umowy Nr GKI-5550/10/03 zawartej w dniu 15.10.2003 r. na wykonywanie transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Pisz.
9. Opracowana została dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 63, odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 58 do miejscowości Maldanin, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
10. Prowadzone były prace związane z profilowaniem dróg na terenie miasta i gminy Pisz.
11. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę oświetlenia ulicznego przy Al. Piłsudskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
12. Prowadzono sprawy związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę Al. Piłsudskiego w Piszu.
13. Sprawowano nadzór nad prowadzonymi pracami remontowymi nawierzchni ulicy Wiśniowej oraz dokonano odbioru wykonania w/w prac.
14. Sprawowano nadzór nad prowadzonymi pracami remontowymi ulicy łączącej ul. Dworcową z Os. .Mickiewicza w Piszu oraz dokonano odbioru wykonania w/w prac.
15. Prowadzono nadzór nad realizacją inwestycji dofinansowanych z SAPARDU:
- budowa drogi gminnej Stare Guty – Pietrzyki
- modernizacja drogi gminnej od m. Turowo do drogi krajowej nr 63 wraz z dokonaniem odbioru.
16. Przygotowano projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2002 – 2006.
17. Prowadzono sprawę adaptacji strychu w budynku przy ulicy Klementowskiego 6.
18. Dokonano 6 zmian najemcy lokali z powodu śmierci dotychczasowych najemców.
19. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Wykonanie prac geodezyjnych na terenie gminy i miasta Pisz”. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ), gdyż najkorzystniejsza oferta złożona wspólnie przez wykonawców: Geodetę Uprawnionego Reginę Usidus z siedzibą w Piszu przy ul. Warszawska 36/7; GeoSerwis Usługi Geodezyjne + GPS mgr inż Krzysztof a Kibiłko z siedzibą w Piszu przy ul. Gizewiusza 12; Usługi Geodezyjne Krzysztofa Dawid z siedzibą w Piszu przy ul. Wiosenna 19 za cenę – 134 222 zł (brutto) przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 43 554 zł (brutto).
20. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Remont dróg żwirowych w miejscowości Pogobie Tylne w zakresie odbudowy nawierzchni żwirowych” Wybrano ofertę złożoną przez firmę Henryka Leszczyńskiego z siedzibą w Piszu przy ul. Usługowej 10- za cenę – 116 501,80 zł (brutto). Dnia 28 czerwca 2004r. zawarto umowę.
21. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na „ Modernizację drogi gminnej we wsi Liski.” Pierwsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ), gdyż najkorzystniejsza oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Piszu Sp. z o. o. z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniawskiego 2 za cenę – 173 345,33 zł (brutto) przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 138 110,56 zł (brutto). Po przeprowadzeniu drugiego postępowania wybrano ofertę złożoną przez: „Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe” w Piszu Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Czerniewskiego 2, za cenę – 137 022,07zł brutto. Dnia 7 września 2004r zawarto umowę.
22. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Remont ulicy łączącej osiedle Mickiewicza z ulicą Dworcową w Piszu.” Wybrano ofertę złożoną przez firmę: PPHUT „SAM – POL” s. c. ul. Ełcka 18, 19 – 200 Grajewo, za cenę – 113 201,36 zł brutto. Dnia 2 sierpnia 2004r. zawarto umowę.
23. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na „Udzielenie dwóch kredytów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną budynku szkolnego położonego w Piszu przy ulicy Dworcowej 7 i budynku Gimnazjum Nr 1 położonego w Piszu przy ul. Lipowej 15 ” Pierwsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ), gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Po przeprowadzeniu drugiego postępowania wybrano ofertę złożoną przez: Bank Ochrony Środowiska oddział w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie Pl. Konsulatu Polskiego 6, za cenę – 126 790,54 zł brutto. Dnia 31 sierpnia 2004r zawarto umowę.
24. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Budowę Al. Piłsudskiego w Piszu.” Wybrano ofertę złożoną przez: „Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe” w Piszu Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Czerniewskiego 2, za cenę – 558 730,68 zł brutto. Dnia 24 września 2004r.podpisano umowę.
25. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu położonego przy ul. Dworcowej 7” Wybrano ofertę złożoną przez: FIRMĘ HANDLOWO – USŁUGOWĄ EKSPORT – IMPORT Stanisław Gajda z siedzibą w Piszu przy ul. Ratuszowej 16 , za cenę – 319 984,48 zł brutto. Dnia 2 września 2004r. została podpisana umowa.
26. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej nr 40252 – ulic Pionierów i Długiej” .Wybrano ofertę złożoną przez: „NOWDROG Usługi Projektowe mgr inż. Janusz Nowakowski z siedzibą w Łomży przy ul. Zdrojowej 31 za cenę – 123 220 zł brutto.Dnia 8 września 2004r została podpisana umowa.
27. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Dostawę i wymianę całej stolarki zewnętrznej (okiennej i drzwiowej) w Gimnazjum nr 1 w Piszu”. Wybrano ofertę złożoną przez firmę: PPUH „PLASTAL” ul. Magazynowa 7A, 19 – 200 Grajewo, za cenę – 201451,75 zł brutto.
28. Przeprowadzono trzy postępowania na „Remont Szkoły Podstawowej w Jeżach”. Dwa postępowania zostały unieważnione na podstawie części C rozdziału IV pkt 4.3 Księgi Zamówień Publicznych Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. gdyż nie wpłynęły co najmniej trzy ważne oferty. Po przeprowadzeniu trzeciego postępowania wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Budowlany USŁUGA s. c. Jan Hołubowicz Piotr Bernatowicz z siedzibą w Piszu przy ul. Dworcowej 2/1A za cenę – 74 922,12 zł brutto. Dnia 14 września 2004r. zawarto umowę.
29. Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na „Remont parkingu oraz drogi dojazdowej do niego zlokalizowanych między blokami przy ulicy Lipowej 7 i Lipowej 9 w Piszu.”
30. W dniu 27.09.br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Modernizację oświetlenia ulicznego przy Al. Piłsudskiego w Piszu.” Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych „ELTOR” Białystok Spółka z o.o z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 11, za cenę 76.816,35 zł brutto.
31. Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na „Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymanie.”
32. Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na „ Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz.”
33. W omawianym okresie wydano:
- 8 decyzji dotyczących wycinki drzew
- 1 postanowienie dotyczące gospodarki odpadami
- 1 postanowienie dotyczące wydobycia kruszywa naturalnego
- 12 zaświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
34. Przeprowadzono konkurs na „Najładniejszą posesję na terenie miasta i gminy Pisz w 2004r”.
35. Przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świata 2004”.
36. Zorganizowano akcję dotyczącą VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego na terenie gminy i miasta Pisz.
37. Przygotowano dokumentację niezbędną do końcowego odbioru ciepłowni. Dokonano odbioru oraz rozliczenia z EKOFUNDUSZEM i NFOŚiGW.
38. Przygotowano protokoły OT obiektów i urządzeń ciepłowni w celu przyjęcia na majątek Gminy.
39. Sprawdzono sposób posadowienia domków na działkach ogródków działkowych w Szerokim Borze Piskim.
40. Sprawdzono 3 deklaracje podatkowe pod względem wbudowania materiałów budowlanych – niezbędne do odliczeń podatkowych


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

Wydano:
- 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do
4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”;
- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej
4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”;
- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej
18 % zawartości alkoholu”;
- 8 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających
„do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”;
- 6 decyzji - wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 1 decyzja - odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających „do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo”;
- 34 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 42 zaświadczenia - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 77 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej;
- 537 dowodów osobistych;
- 23 decyzje z wniosków o wymeldowanie;
- 2 decyzje z wniosków o zameldowanie.
Przyjęto 643 wnioski o wydanie dowodu osobistego.

1. Ogłoszony został przetarg na zakup samochodu w wersji operacyjno-konwojowej, rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 30.09.2004 r.
2. Złożony został wniosek do programu EQUAL na działania w sferze aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów wiejskich. Wartość działania I wynosi 58.000 zł, można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów projektu.
3. Gmina uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii Dzień Bez Samochodu. Urząd był koordynatorem organizacji kampanii organizacyjnej, a także imprez sportowo-rekreacyjnych na stadionie miejskim.
4. W trakcie realizacji jest projekt dofinansowany ze środków SAPARDU, w ramach którego już zrealizowano: zakup sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, zakup kontenerów i znaków informacyjnych, skład komputerowy informatora turystycznego. W najbliższych dniach rozpocznie się budowa dwóch pomostów i dostarczona zostanie płyta DVD „Jest takie miejsce Pisz” w wersji angielsko - i niemieckojęzycznej
5. W dniach 23.09.- 30.09.2004r. w ramach stałej współpracy z powiatem Schleswig-Flensburg przedstawiciele Niemieckiego Czerwonego Krzyża szkolili mieszkańców Pisza w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
6. 26 sierpnia odbyło się drugie spotkanie poświęcone projektowi „Pisa”. Realizacja projektu ma doprowadzić do ożywienia ruchu turystycznego na rzece Pisie m.in. poprzez utworzone schronisk turystycznych na całej długości rzeki (co 20 km.). Obecnie przygotowywany jest projekt porozumienia gmin określający zasady wspólnej realizacji inwestycji.

WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydano 378 decyzji administracyjnych, w tym:
- decyzje w sprawie wymiaru podatków – 366
- decyzje dotyczące umorzenia -1
- decyzje dot. odroczenia -7
- decyzje w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym – 1
- decyzje w sprawie ulgi z tytułu nabycia gruntów - 3

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


W powyższym okresie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piszu wpłynęło 1878 wniosków o udzielenie pomocy i 356 wniosków o przyznanie świadczenia rodzinnego.
Przeprowadzono 1715 wywiadów środowiskowych , w tym: 1680 wywiadów do celu pomocy społecznej, 14 wywiadów alimentacyjnych, 9 w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego i 12 wywiadów w zakresie uzależnień..

Wydano 2061 decyzji, w tym :

1.na zasiłki rodzinne - 202,
2.na zasiłki opiekuńcze – 106,
3.na zasiłki celowe - 843,
4.na zasiłki okresowe – 547,
5.na zasiłki stałe - 4,
6.na usługi opiekuńcze – 11,
7.na dożywianie dzieci w szkole - 348.


Wypłacono:

-świadczenia opiekuńcze dla 252 osób na kwotę - 177.942,90 zł
-zasiłki celowe na kwotę - 90.396,18 zł,
-zasiłki okresowe na kwotę – 136.858,13 zł
-zasiłki stałe dla 79 osób na kwotę - 66.111,89 zł,
-okresowe zasiłki macierzyńskie na kwotę 14.949,41 zł,
-zasiłki rodzinne dla 1273 osób na kwotę - 1.024.134,10 zł,
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 665 uczniów na łączną kwotę 10.500,01 zł.
Usługami opiekuńczymi objętych było 75 osób.

Wydatkowano:

-ze środków Gminy 90.396,18 zł,
-ze środków zleconych:
-na zasiłki: 218.424,43 zł,
-składki emerytalno-rentowe- 26.225,34 zł,
-składki zdrowotne – 7.162,92 zł,
-na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze - 1.202.078,00 zł,
-na dożywianie – 10.500,11 zł.

Łącznie wydatkowano: 1.554.816,88 zł.

URZĄD STANU CYWILNEGO:

1.Sporządzono 133 aktów urodzeń,
2.Sporządzono 85 aktów zgonu,
3.Sporządzono 16 aktów małżeństw cywilnych,
4.Sporządzono 52 akty małżeństw konkordatowych
5.Wydano 35 decyzji administracyjnych,
6.Wydano 31 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego
7.Przyjęto 47 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński.
8.Sprawdzono 280 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
9.Wysłano i wpisano 196 przypisków do akt stanu cywilnego
10.Wysłano 28 kopii aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności
11.Wysłano 1 wniosek o nadanie medali
12.Wydano 4 wnioski o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
13.Zarejestrowano 1274 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 1526 odpisów (skróconych i zupełnych)

Data powstania: wtorek, 5 paź 2004 14:20
Data opublikowania: czwartek, 7 paź 2004 13:46
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 4497 razy