BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 11/2003

Informacja Nr 11/2003 z działalności Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu w okresie pomiędzy sesjami RM (29 października 2003 r. – 10 grudnia 2003 r.)
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1.W dniu 12 listopada 2003r. został rozstrzygnięty przetarg na dostawę do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu sprzętu komputerowego. Przetarg wygrała firma „OPTINEX” Zbigniew Walicki, ul. 3-go Maja 22, Augustów za cenę 23.956 zł.
2.Przetarg na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta w Piszu został unieważniony. W dniu 01.12.2003r. ogłoszony został drugi przetarg na dostawę materiałów biurowych do Urzędy Gminy i Miasta w Piszu.
3.W dniu 03 grudnia 2003r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Wiartel, na którym omawiane były sprawy związane z likwidacją Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu.
4.W dniu 08 grudnia 2003r. obyło się kolegium sołtysów. Tematem spotkania było przeprowadzenie konsultacji odnośnie likwidacji Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu.
5.W dniu 27 listopada odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto uchwałę nr 21/2003 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu kredytu obrotowego w wysokości 500.000,- zł. na okres 24 miesięcy.
6.W dniu 05 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto uchwałę nr 22/2003 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu oraz uchwałę nr 23/2003 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu.
7.W dniu 05 grudnia 2003r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu na którym podjęto uchwałę nr 10/2003 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu.
8.W listopadzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy ELINEX, na którym omawiane były sprawy dotyczące przygotowania audytu energetycznego budynku Urzędy Gminy i Miasta Pisz oraz innych budynków będących własnością gminy min. budynków szkół.
9.W dniu 06 listopada pracownik Wydziału uczestniczył w warsztatach szkoleniowych pt. Jak samorządy lokalne powinny przygotować się do członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
10.W dniu 20 listopada pracownik Wydziału uczestniczył w konferencji dotyczącej wymiany doświadczeń Polski, państw UE i Ukrainy w zakresie eliminowania negatywnego wpływu rolnictwa i gospodarki komunalnej na środowisko naturalne i zagospodarowanie odpadów z przetwórstwa rolno – spożywczego w Starym Polu.
11.W dniu 28 listopada pracownik Wydziału uczestniczył w seminarium nt. Zarządzenie jakością, ochroną środowiska i BHP w perspektywie integracji z Unią Europejską.
12.W dniu 03 grudnia pracownik Wydziału uczestniczył w konferencji nt Znaczenie rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla wzrostu gospodarczego kraju zorganizowanej przez Centrum Promocji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


WYDZIAŁ GEODEZJI

1.Wydano 11 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Pisz.
2. Wydano 21 zawiadomień o nadaniu numerów na budynki w mieście Pisz i na terenie Gminy.
3. Zawarto 17 umów dzierżawy na tereny pod garaże, ogródki oraz na cele rolne.
4. Rozstrzygnięto przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste działki budowlanej przy ulicy Wojska Polskiego ( nr 399/5 o powierzchni 174m2 ).
5. Ogłoszono 2 przetargi na sprzedaż działek usługowych, położonych na terenie miasta Pisz: dz. Nr 1129/3 o pow. 4401m2 przy ulicy Czerniewskiego, dz. Nr 1477 o pow. 2492m2 przy ulicy Trzcinowej.
6. Ogłoszono przetarg na sprzedaż 13 działek budowlanych położnych na terenie miasta Pisz oś. Łupki, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
7. Ogłoszono 6 wykazów dotyczących lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.
8. Rozstrzygnięto 2 przetargi na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości położnych na terenie miasta Pisz w związku z przygotowaniem do sprzedaży ( położenie nieruchomości : ul. Zielna , Al. Piłsudskiego, ul. Wąglicka, ul. Warmińska).
9. Rozstrzygnięto przetarg na wycenę 500 lokali mieszkalnych w związku z przygotowaniem ich do sprzedaży.
10. Ogłoszono wykaz nieruchomości poszkolnej, położonej we wsi Wiartel gm. Pisz, oznaczonej numerem 10/7 o pow. 5518m2 w cenie 496.107,- zł., przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
11. Ogłoszono przetarg na podział i wycenę nieruchomości z zabudową przeznaczoną do rozbiórki, położonych przy ulicy 1 Maja.
12. Ogłoszono wykaz nieruchomości położonych w Piszu w rejonie ulicy Spacerowej, Krzywej i Krótkiej oraz Jagiełły, przeznaczonych na powiększenie działek przyległych, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.
13. Przygotowano do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Piszu przy Placu I. Daszyńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Gimnazjum Katolickiego.


WYDZIAŁ ROLNICTWA

1.Wydano 8 decyzji dotyczących wycinki drzew.
2.Wydano 4 postanowienia w zakresie gospodarki odpadami.
3.Wydano 2 zaświadczenia uprawniające do nabycia bonów paliwowych.
4.Wydano 1 zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego.
5.Przygotowano dokumentację przetargową dotyczącą projektów z programu operacyjnego SAPARD na budowę wodociągu we wsi Łupki, budowę drogi do wsi Pietrzyki i modernizację drogi do wsi Turowo Duże.
6. Skontrolowano 51 posesji w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących wywozu nieczystości stałych i płynnych.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

1. Umorzono postępowania administracyjne w sprawie warunków zabudowy - 2 szt.
2. Wydano opinie o podziałach w formie postanowień - 7 szt.
3. Wydano decyzję o warunkach zalesienia - 1 szt.
4. Przygotowano projekt decyzji o warunkach zabudowy i analizy zagospodarowania terenu - 2 szt.
5. Kontynuowano prace nad sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
-przekazano dokumentację planistyczną do Wydziału Rozwoju Regionalnego w Olsztynie celem sprawdzenia w zakresie formalno-prawnym oraz opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dla obrębu części wsi : Łupki II , Łysonie, Karwik II, Pilchy , Karwik III.
-przygotowano uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej położonej w obrębie wsi Łupki -Kolonia w gminie Pisz.
-przygotowano uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin .
-przygotowano uchwałę o rozstrzygnięciu zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany szt.1.
-przygotowano uchwały o rozstrzygnięciu protestów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany szt 8.
-przygotowano uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
-Odpowiedziano na 5 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz.
6. Wydano 41 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

1.Realizowana jest inwestycja pt. Budowa ulicy Wroniej i ulicy Kruczej w Piszu.
2.W trakcie realizacji jest inwestycja –„ Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście Pisz”.
3.W trakcie realizacji jest inwestycja pt. „Budowa kolektorów sanitarnych we wsi Snopki i Jagodne. Zadanie realizowane jest przy udziale środków PHARE.
4.Przyjęto 147 wniosków o dodatki mieszkaniowe, wydano 147 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
5.Po unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta Pisz ( unieważniono z powodu braku wymaganej liczby ofert) wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
6.Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz, odbyły się 3 przetargi na wykonanie w/w zamówienia, które zostały unieważnione z powodu braku wymaganej liczby ofert.
7.Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz. Postępowanie 2-krotnie unieważniano z powodu braku wymaganej liczby ofert natomiast w ogłoszonym przetargu na dzień 05.12.2003r dokonano otwarcia złożonych ofert.
8.W minionym okresie prowadzone były prace w zakresie profilowania dróg miejskich i gminnych pozawiejskich.
9.W dniu 30.10.2003r odbył się przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Rybackiej 2.
10.Wykonane zostały lewostronne matryce miejscowości Zdunowo, ulica Wąglicka w Piszu, Wąglik, Wielki Las, Anuszewo i Pietrzyki. W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna na budowę – modernizację oświetlenia ulicznego w powyższych miejscowościach.
11.Przygotowano dokumentację dla Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu potrzebną do sporządzenia wykazu alfabetycznego osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz w roku 2003/2004 zgodnie z uchwałą Nr XX/164/2000 Rady Miejskiej w Piszu.
12.Rozpoczęto prace związane z realizacją inwestycji w ramach programu PAOW – remont Szkoły Podstawowej w miejscowości Jeże . W chwili obecnej prowadzona jest procedura związana z opracowaniem dokumentacji technicznej na w/w zadanie.
13.Prowadzone są akcje odłowu bezpańskich psów na terenie miasta i gminy Pisz - zgodnie z umową nr GKI-7080(21)03 zawartej w dniu 10.10.2003r ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt – Zygmunt Dworakowski, 12-230 Biała Piska, Radysy 13.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

- wydano 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”,
- wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”,
- wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 18 % zawartości alkoholu”,
- wydano 15 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wydano 26 zaświadczeń - zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wydano 41 decyzji - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,
- wydano 3 decyzje o wymeldowaniu,
- wydano 2 decyzje o odmowie wymeldowania,
- wydano 2 decyzje o umorzeniu postępowania o wymeldowanie,
- wydano 363 dowody osobiste,
- przyjęto 1164 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

Gmina uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości wręczenia aktu nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Pisz” dla p. Jerzego Krzywoszewskiego. Uroczystość odbędzie się w dniu 14.12.2003 r.
Rozpoczęły się prace związane z wydaniem w roku 2004 katalogu turystycznego „Mazury niepowtarzalne 2004”
Trwają prace związane z opracowaniem Kalendarza imprez na rok 2004.
Ogłoszony został konkurs na świąteczne ozdabianie wystaw sklepowych, budynków, posesji, wsi i sołectw. Regulamin konkursu dostępny jest w Wydziale Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia w pok. 38.

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ:

1.Wystawiono 251 wezwań do ostatecznych decyzji nakładających obowiązek wykonania świadczeń na rzecz obrony.


WYDZIAŁ FINANSOWY W ZAKRESIE STANU FINANSÓW GMINY:

Wydano 352 decyzje administracyjne w Wydziale Finansowym – Podatki w okresie od 07.10.2003r. do 04.12.2003r.
- decyzje w sprawie wymiaru podatków – 317
- decyzje dotyczące umorzenia -15
- decyzje dot. odroczenia ( w tym rozłożenia na raty) -12
- decyzje z tytułu nabycia gruntów - 3
- decyzje w sprawie ulgi inwestycyjnej – 2
- odwołania - 3

INFORMACJA O STANIE FINANSÓW GMINY ZA OKRES OD 30.10.2003 DO 10.12.2003


I.Stan zadłużenia gminy:
Pożyczki w NFOŚiGW stan zadłużenia na 10.12.2003r.- 8.474.550,00 zł.
Zobowiązania wobec PTBS 102.199,63 zł.

Łączna kwota zadłużenia: 8.576.749,63 zł.

II.Realizacja inwestycji
1.Plan inwestycji na 2003r. 22.967.498,00 zł.
w tym środki własne gminy: 2.112.815,40 zł.
2. Ogółem realizacja inwestycji wynosi:
19.040.945,72zł.
co stanowi 83% wykonania planu inwestycji na 2003r.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1. W okresie od 25.10.2003r. do 04.12.2003r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 999 wniosków o udzielenie pomocy.
2. Przeprowadzono 924 wywiadów środowiskowych.
3. Wydano 722 decyzji, w tym:
- na zasiłki celowe - 667
- na okresowe zasiłki macierzyńskie - 20
- na zasiłki stałe wyrównawcze - 7
- na zasiłki stałe z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - 4
- na dożywianie 24 decyzji – dla 42 dzieci.

Wypłacono:
- zasiłki celowe dla 678 osób na kwotę 93.286 zł.
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 77 osób na kwotę 18.897,41 zł.
- zasiłki stałe z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem dla 58 osób na kwotę 57.980 zł.
- okresowe zasiłki gwarantowane dla 8 osób na kwotę 6.085,20 zł.
- okresowe zasiłki macierzyńskie na kwotę 29.184,13 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne 2.975,70 zł.
- zasiłki rodzinne na kwotę 1.637 zł.
- usługami opiekuńczymi objęto 52 osób.
- od 01.09.2003 roku przyznano dożywianie dla 1.045 dzieci
- od 01.11.2003r. 20 osobom bezdomnym przyznano gorące posiłki
- na dożywianie 73.740,15 zł. i wyposażenie punktów 4.929,68 zł.
- składki ZUS 17.030,77 zł.
- składki zdrowotne 4.363,32 zł.

Wydatkowano:
- ze środków Gminy 93.286,- złotych
- ze środków zleconych:
- na zasiłki – 112.161,74 zł. zł.
- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 4.612,70 zł.,
- składki ZUS 17.030,77 zł.
- składki zdrowotne 4.363,32 zł.
Łącznie wydatkowano: 231.454,53 zł.


URZĄD STANU CYWILNEGO:

1.Sporządzono 71 aktów urodzeń,
2.Sporządzono 37 aktów zgonu,
3.Sporządzono 9 aktów małżeństw konkordatowych,
4.Sporządzono 5 aktów małżeństw cywilnych,
5.Wydano 24 decyzje administracyjne,
6.Wydano 5 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego
7.Przyjęto 13 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński.
8.Wydano 2 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa zagranicą
9.Wydano 1 zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego
10.Wysłano 2 wnioski o nadanie medali
11.Sprawdzono 804 wnioski o wydanie dowodów tożsamości.
12.Zarejestrowano 269 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 428 odpisów (skróconych i zupełnych).