BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 6/16 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (23 czerwca 2016 r. – 10 sierpnia 2016 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu  i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 1. 29 czerwca 2016 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Łupki". Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym w Piszu Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 1.156.497,56 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 29 sierpnia 2016 r.
 2. 11 lipca 2016 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz”. Umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 552.744,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 11 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
 3. 27 lipca 2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont drogi gminnej w miejscowości Zdory na dz. o nr geod. 141, 96, 82 na odcinku 620 m”. Termin składania ofert – 11 sierpnia 2016 r.
 4. 2 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 2”. Umowę podpisano z Henrykiem Leszczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Leszczyński z siedzibą w Piszu, przy ul. Usługowej 10, za łączną cenę 219.186,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 2 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
 5. 4 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej na działkach o nr geod. 235/5, 235/7, 235/10”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym w Piszu Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 284.897,70 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 10 października 2016 r.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

I.

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1)      części wsi Karwik

2)      południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz

3)      terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz.

oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1)        części wsi Jeglin

2)        zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu,

3)        części wsi Jaśkowo,

4)        terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)      części wsi Jeglin,

2)      północno – wschodniej części gminy Pisz,

3)      dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz

4)      części wsi Karwik,

5)      w południowej części wsi Jaśkowo.

Oprócz w/w postępowań w zakresie planowania przestrzennego prowadzone są procedury w sprawach:

1)      ustalenia warunków zabudowy w ilości 120 szt.,

2)      ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ilości 6 szt.,

3)      przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ilości 10 szt.,

4)      podziałów nieruchomości w ilości 8 szt.,

Ponadto, od dnia 21.06.2016 r. wydano:

1)      106 szt. zaświadczeń : o przeznaczeniu terenów w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub na terenach nieobjętych planami miejscowymi, o przeznaczeniu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych,

2)      40 opinii dotyczących przebiegu sieci infrastruktury technicznej i zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane oraz innych opinii dotyczących możliwości zagospodarowania terenów.

II.

1. Wydano 6 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.

2. Sporządzono 17 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

3. Ogłoszono 25 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

4. Ogłoszono 2 wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

5. Ogłoszono 2 wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

6. Ogłoszono 2 wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

7. Ogłoszono 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

8. Na podstawie aktów notarialnych Gmina Pisz sprzedała 7 nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz.

9. Na podstawie aktów notarialnych Gmina Pisz sprzedała 1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy.

10. Wydano 5 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz w prawo własności.

11. Wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz w prawo własności.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 1. W okresie od 22.06.2016 r.   do dnia dzisiejszego złożono 6 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny: ogółem   z Karty Dużej Rodziny  korzystają 1902 osoby.
 2. Trwają przygotowania do obchodów Święta Wojska Polskiego. W tym roku obchody odbędą się w dniach 14-15.08.2016 r.
 3. Trwają przygotowania do zorganizowania VIII Dożynek Gminnych, które odbędą się w dniu 28.08.2016 r.
 4. Gmina Pisz współuczestniczy w organizacji imprezy pn. „Myśliwskie smaki”, która odbędzie się w dniu 27.08.2016 r.
 5. Do dnia 14.09.2016 r. przyjmowane są wnioski o stypendia dla wyróżniających się uczniów.

URZĄD STANU CYWILNEGO

 1. Udzielono 12 ślubów cywilnych.
 2. 10 sierpnia 2016 r. wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie dla 6 par.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęły 473 wnioski o udzielenie pomocy społecznej, 136 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 125 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Łącznie wydanych zostało 1057 decyzji, w tym 526 decyzji w sprawach pomocy społecznej i 531 decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych. Pracownicy socjalni przeprowadzili 403 rodzinne wywiady środowiskowe.

Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 474.029,18 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych). Na fundusz alimentacyjny wydano 243.514,82 zł, na świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 1.446.058,76 zł, a na świadczenia wychowawcze (Program 500+) 2.572.749,60 zł.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację partnerskiego projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” pod nazwą „Zmiana przez wymianę międzykulturową”. W projekcie uczestniczy 21 osób w wieku 18-35 lat, które są nieaktywne zawodowo. Po ukończeniu warsztatów doradztwa zawodowego, szkolenia z nauki języka angielskiego i kursu kelnerskiego wszyscy uczestnicy wyjechali na 2-miesięczne staże zawodowe do Portugalii. W Barcelos kontynuują naukę języka obcego oraz pracują w branży gastronomicznej.

W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta” w powyższym okresie wpłynęło 20 Niebieskich Kart, odbyło się 5 spotkań grup roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 38 spraw dotyczących przemocy.

Podopieczni Ośrodka nadal mają możliwość korzystania z bezpłatnego poradnictwa w tym z porad prawnika oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego.

Data powstania: piątek, 2 wrz 2016 12:26
Data opublikowania: piątek, 2 wrz 2016 13:21
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1867 razy