BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 1/16 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (30 grudnia 2015 r. – 20 stycznia 2016 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 1. 30 grudnia 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Bankową obsługę budżetu Gminy Pisz". Umowę podpisano z Warmińsko - Mazurskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Piszu, przy ul. Gizewiusza 2a, za łączną cenę 38.540,00 zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
 2. 30 grudnia 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz". Umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 764.640, 00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.
 3. 31 grudnia 2015 r. zostały zawarte umowy w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz":

1)      na zadanie nr 1 (utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy o powierzchni ogólnej 10 646 m2, utrzymanie parków miejskich o powierzchni ogólnej 47 957 m2, utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy oraz terenów nad rzeką Pisą o powierzchni ogólnej 32 724 m2 oraz bieżące utrzymanie lasów komunalnych o powierzchni ogólnej 500 000 m2) zawarto umowę z Firmą Handlowo – Usługową “IWA” Paweł Brandt z siedzibą w Łupkach
108 B, za łączną cenę 120.000,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

2)      na zadanie nr 2 (utrzymanie terenów osiedlowych o powierzchni ogólnej 116 615 m2) zawarto umowę z Firmą Handlowo – Usługową “IWA” Paweł Brandt z siedzibą w Łupkach 108 B, za łączną cenę 227.992,32 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

3)      na zadanie nr 3 (utrzymanie zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w Piszu o powierzchni ogólnej 266 119,25 m2) zawarto umowę z Firmą Handlowo – Usługową “IWA” Paweł Brandt z siedzibą w Łupkach 108 B, za łączną cenę 129.600,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

4)      na zadanie nr 4 (utrzymanie cmentarzy gminnych o powierzchni ogólnej 57 241 m2) zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 44.800,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 1. 8 stycznia 2016 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz". Umowę podpisano z Przewozy Pasażerskie „KM” Waldemar Bodus z siedzibą w Piszu, Pl. Daszyńskiego 11, za łączną cenę 70.800,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia 11 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
 2. 11 stycznia 2016 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz” – zadanie nr 5 (utrzymanie 55 zatok, 52 przystanków i wiat przystankowych oraz opróżnianie 61 koszy, zlokalizowanych na terenie gminy Pisz). Umowę zawarto ze Stanisławem Borkowskim Usługi Ogrodnicze i Leśne “BOS” z siedzibą w Piszu, przy ul. Gdańskiej 40 A, za łączną cenę 51.840,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia 11 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
 3. 15 stycznia 2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki weterynaryjnej bezdomnym i pozbawionym opieki psom i kotom z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania". Termin składania ofert - 25 stycznia 2016 r.
 4. Zakończono procedurę naboru na stanowisko dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu. Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów wybrano Pana Roberta Jarosława Duszyńskiego  zam. Gajewo.

 WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

I.

 1. Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1)      pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz,

2)      części wsi Karwik

3)      południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz

4)      dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz.

oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

-     części wsi Jeglin

-    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu,

 1. Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)      części wsi Jeglin,

2)      południowo – wschodniej części miasta Pisz,

3)      północno – wschodniej części gminy Pisz,

4)      dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz

5)      części wsi Karwik.

 II.

 1. Wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie gminy Pisz.
 2. Sporządzono 8 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
 3. Ogłoszono 19 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
 4. Ogłoszono 2 wykazy nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
 5. Na podstawie aktów notarialnych Gmina Pisz sprzedała 2 nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Pisz.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 1. Od poniedziałku (11 stycznia br.) ruszyły prace nad przygotowaniem tras narciarskich do sezonu. Po trzech dniach intensywnych prac wszystkie szlaki narciarstwa biegowego w Wiosce Narciarskiej Wiartel są przejezdne. Śladowanie poprowadzono od Jabłoni przez Wiartel Mały - Wiartel - Szeroki Bór do wsi Zamordeje. Trasy są oznakowane i już czekają na narciarzy.
 2. Burmistrz Pisza ogłosił w dniu 12 stycznia 2016 r. otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: upowszechniania sportu i zajęć ruchowych, upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym, bezpieczeństwa obywateli. Oferty można składać do dnia 3 lutego 2016 r.
 3. W okresie od 01.01.2016 r.  do dnia dzisiejszego złożono 2 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny: ogółem  z Karty Dużej Rodziny korzystają 343 rodziny tj. 1783 osób.
 4. Rozpoczęto realizację zadań finansowanych z funduszu sołeckiego na 2016 r. W bieżącym roku ze środków funduszu sołeckiego korzystać będzie 39 sołectw ( o 19 więcej niż w roku 2015).

 URZĄD STANU CYWILNEGO

 Udzielono 1 ślubu.

 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 1. Zawarto umowę nr GK.7240.41.2015 z dnia 30.12.2015 r. pomiędzy Gminą Pisz a Waldemarem Janem Bodus. Umowa dotyczyła wykonywania usług na rzecz Zamawiającego w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 10 stycznia 2016 r. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 1 441,92 zł brutto.
 2. Wydano 48 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego i 3 decyzje w sprawie dodatku energetycznego.

 PION OCHRONY

 1. Wydano siedem decyzji administracyjnych dotyczących nałożenia obowiązku wykonywania świadczeń na rzecz obrony.
 2. Wydano Zarządzenie Nr 158/15 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2015 r.w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2016 roku.
 3. Zakończono rejestrację osób rocznika 1997 z terenu gminy Pisz na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

 MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

            W powyższym okresie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 612 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 69 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz 58 wniosków o świadczenia rodzicielskie Łącznie wydane zostały 634 decyzje, w tym 610 decyzji przyznających pomoc społeczną i 24 decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Pracownicy socjalni przeprowadzili 426 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 205 108,14 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze 311 728,52 zł, na fundusz alimentacyjny 46 400,00 zł.

Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży ,obuwia, opału ,lekarstw oraz na dożywianie dzieci. Od 22.12.2015 r. dożywianiem objęto 625 dzieci.

W okresie sprawozdawczym, wysłano 100 wniosków do komorników sądowych o wszczęciu lub przyłączeniu się do egzekucji oraz zostało wszczętych 6 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta” odbyło się 1 spotkanie grupy roboczej, w którym uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 11 spraw dotyczących przemocy.

Podopieczni Ośrodka mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Data powstania: wtorek, 8 mar 2016 14:38
Data opublikowania: wtorek, 8 mar 2016 17:31
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2104 razy