BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 5/15 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (12 maja 2015 r. – 25 maja 2015 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu  i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

  1. Zatrudniono 7 osób w ramach robót publicznych.
  2. 24 maja 2015 r. przeprowadzono ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

  1. Zakończono budowę skateparku w Piszu.
  2. Trwa budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

I. Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1)  w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

2)  pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz,

3)  części wsi Karwik,

4)  południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz

oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu,

II. Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)  części wsi Jeglin,

2)  południowo – wschodniej części miasta Pisz,

3)  dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

4)  północno – wschodniej części gminy Pisz,

5)  części wsi Karwik.

1. Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz z wynikiem pozytywnym.

2. Wydano 5 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.

3. Zawarto 4 umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Pisz.

4. Ogłoszono 10 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

  1. Uczestniczono w konferencjach i spotkaniach związanych z wprowadzeniem Strategii Wielkich Jezior Mazurskich.
  2. W dniach 8 – 10 maja br.  4 - osobowa delegacja złożona z przedstawicieli Gminy uczestniczyła w obchodach Dnia Zwycięstwa w Woronowie na Białorusi.

PION OCHRONY

  1. Dokonano aktualizacji planu ochrony zabytków Gminy Pisz na wypadek konfliktu zbrojnego.
  2. Dnia 15 maja bieżącego roku odbyło się spotkanie Burmistrza Pisza z prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pisz w sprawie finansowania utrzymania ich gotowości bojowej.
  3. Wydano pięć decyzji administracyjnych dotyczących nałożenia obowiązku wykonywania świadczeń na rzecz obrony.
  4. Uchylono osiem decyzji administracyjnych dotyczących nałożenia obowiązku wykonywania świadczeń na rzecz obrony.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

       W powyższym okresie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 181 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 20 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydane zostały 34 decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pracownicy socjalni przeprowadzili 175 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 206 205,13 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 222 413,70 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 60 430,00 zł na fundusz alimentacyjny.

Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie dzieci w szkołach. Od 2 stycznia br. dożywianiem objęto 926 dzieci.

Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu realizowane są dwa programy tj. Program Aktywizacji i Integracji (PAI)– w którym będzie uczestniczyć 20 osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz Program Specjalny „(RE) Start-Aktywny 50-latek” - uczestniczy w nim 10 osób w wieku 50 lat i więcej, zaliczonych do III profilu pomocy i korzystających z pomocy społecznej . Wszyscy uczestnicy zostaną skierowani do prac społecznie użytecznych.

W Ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta „ odbyły się 2 spotkania grup roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 25 spraw dotyczących przemocy.

Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy. Częstotliwość zleceń uzależniona jest od potrzeb indywidualnych osób lub instytucji.

 

Data powstania: środa, 3 cze 2015 07:29
Data opublikowania: środa, 3 cze 2015 12:45
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1751 razy