BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 4/15 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (27 marca 2015 r. – 11 maja 2015 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 

 1. Zatrudniono 33 osoby w ramach robót publicznych.
 2. 20 kwietnia 2015 r. ogłoszono konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu.
 3. 10 maja 2015 r. przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. 27 marca 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz". Umowę zawarto z Ecoergia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, za łączną cenę 19.530,38 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.
 5. 31 marca 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 1 (wycena lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie)”. Umowę zawarto z Tadeuszem Kmieć prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, za łączną cenę 8.819,10 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 31 grudnia 2015 r.
 6. 31 marca 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 3 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych)”. Umowę zawarto z Tadeuszem Kmieć prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, za łączną cenę 8.580,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 31 grudnia 2015 r.
 7. 31 marca 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 6 (wycena nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej)”. Umowę zawarto z RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 25.830,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.
 8. 31 marca 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 7 (wycena nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego)”. Umowę zawarto z RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 9.840,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.
 9. 31 marca 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 10 (wycena nieruchomości gruntowych w celu oszacowania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)”. Umowę zawarto z RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 4.920,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.
 10. 31 marca 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 11 (wycena ograniczonych praw rzeczowych – służebności przejazdu, przechodu i przesyłu)”. Umowę zawarto z RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 14.760,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.
 11. 1 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 2 (wycena nieruchomości zabudowanych)”. Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Usługowym Produkcyjnym i Handlowym "TORMASZ" Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 3.827,76 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.
 12. 3 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 5 (wycena nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości)”. Umowę zawarto z RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 14.022,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.
 13. 7 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 4 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste)”. Umowę zawarto z Ewą Gutowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GISO – Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 12.900,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.
 14. 7 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 8 (wycena nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego w przypadku przyjęcia wartości nieruchomości określonej dla celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości)”. Umowę zawarto z Ewą Gutowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GISO – Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 3.950,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 31 grudnia 2015 r.
 15. 14 kwietnia 2015 r. ogłoszono przetarg na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz". Termin składania ofert 25 maja 2015 r.

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

              Inwestycje w trakcie realizacji

 1. Budowa skateparku w Piszu.
 2. Budowa ul. Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1)      w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

2)      pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz,

3)      części wsi Karwik

4)      południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz

oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu,

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)      części wsi Jeglin,

2)      południowo – wschodniej części miasta Pisz,

3)      dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

4)      północno – wschodniej części gminy Pisz,

5)      części wsi Karwik.

1. Wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.

2. Wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia postępowań dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz w prawo własności.

3. Zawarto 16 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

4. Ogłoszono 55 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

5. Sprzedano 1 lokal mieszkalny na terenie miasta Pisz w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

6. Ogłoszono 2 wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych.

7. Sprzedano 1 nieruchomość gruntową położoną na terenie gminy Pisz.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 1. Wydano cztery decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego.
 2. Przygotowano zlecenie dla WC SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu na kwotę 3 093,12 zł brutto na wynajem oraz serwis 4 sztuk kabin sanitarnych typ Standard ( o poj. 270 l) od dnia 29.04.2015 r. do dnia 31.08.2015 r. Kabiny sanitarne ustawiono w n/w miejscach:

-          w miejscowości Łupki na działce o numerze geod. 55/2, obręb Łupki

-          w miejscowości Wiartel Mały na działce o numerze geod. 148/3 (pow. 0,15 ha), obręb Wiartel Mały

-          w miejscowości Pisz na działce o numerze geod. 375/5 obręb Pisz 2

-          w miejscowości Pisz na działce o numerze geod. 136/17 obręb Pisz 2

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 1. W okresie od 27 marca br. do dnia dzisiejszego złożono 10 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, ogółem z Karty Dużej Rodziny korzysta 300 rodzin tj. 1552 osoby.
 2. 07 maja br. w ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich” nieodpłatnie udostępniono do zwiedzania wieżę ciśnień. Z propozycji skorzystało ok. 500 osób.
 3. Przypominany, że do 15 maja br. przyjmowane są wnioski w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników i trenerów.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 8 ślubów cywilnych.

PION OCHRONY

 1. Zaktualizowano Plan Obrony Cywilnej Gminy Pisz.
 2. Dokonano aktualizacji planu Akcji Kurierskiej.
 3. Kontynuowano opracowanie planu działania Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego.
 4. Wydano dwadzieścia cztery decyzje administracyjne dotyczące nałożenia obowiązku wykonywania świadczeń na rzecz obrony.
 5. Uchylono pięć decyzji administracyjnych dotyczących nałożenia obowiązku wykonywania świadczeń na rzecz obrony.
 6. Dokonano uzgodnień pomiędzy 15 Brygadą Zmechanizowaną w Giżycku i 15 Batalionem Saperów w Orzyszu, a Urzędem Miejskim w Piszu, dotyczących zabezpieczenia mobilizacyjnego ich rozwinięcia.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

     W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 791 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 87 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 81 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przeprowadzono 648 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 543 773,61 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 677 985,05 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 141 158,96 zł na fundusz alimentacyjny.

Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie dzieci w szkołach. Od 2 stycznia br. dożywianiem objęto 923 dzieci.

W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta „ odbyły się 3 spotkania grup roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 36 spraw dotyczących przemocy.

Data powstania: wtorek, 19 maj 2015 13:32
Data opublikowania: wtorek, 19 maj 2015 16:23
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1955 razy