BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O ODPADACH

"Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) każdy wytwórca odpadów (podmioty prywatne, jednostki administracyjne) ma obowiązek składać roczne zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, Marszałkowi Województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 37, ust. 1 i 3). Zgodnie z art. 79c w/w ustawy, jeżeli posiadacz odpadów będąc obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniężnej w wysokości 10.000 zł.” Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem www.warmia.mazury.pl zakładka: ochrona środowiska kategoria: odpady/opakowania/azbest tytuł: odpady Informacji na ten temat udzielają: Anna Sorczyńska nr tel. (89) 512 54 46 Justyna Staniszewska nr tel. (89) 512 54 45 Małgorzata Grodzka nr tel. (89) 512 54 44
Data powstania: wtorek, 18 sty 2011 14:09
Data opublikowania: wtorek, 18 sty 2011 15:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 sie 2013 11:14
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3205 razy