BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

na utrzymanie terenów zieleni miejskiej części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy
Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie terenów zieleni miejskiej części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV 77.31.00.00-6

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2006 r.

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie terenów zieleni miejskiej części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy, w tym:
1) utrzymanie terenów zieleni przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Kościuszki - działka oznaczona numerem geodezyjnym 387/18 o powierzchni 771 m2, z czego: powierzchnia trawnika – 286 m2, powierzchnia alejek i chodników – 420 m2, powierzchnia do obsadzenia bylinami i kwiatami – 65 m2. Na terenie znajdują się 3 ławki parkowe oraz 3 kosze na śmieci.
2) utrzymanie terenów zieleni o powierzchni 840 m2 przy stacji paliw przy ul. Kościuszki ( wysepka) - działka oznaczona numerem geodezyjnym 366/1 o powierzchni 840 m2, z czego: powierzchnia trawnika - 470 m2, powierzchnia do obsadzenia bylinami i kwiatami – 65 m2, powierzchnia różanek – 305 m2;
3) utrzymanie terenu parku Różanego (park przy PDK) - działka oznaczona numerami geodezyjnymi 375/3, 375/4 o powierzchni 12 206 m2, z czego: powierzchnia trawnika – 6775 m2, powierzchnia alejek i chodników – 2 979 m2 oraz 20 mb żywopłotu. Na terenie znajduje się 12 ławek parkowych oraz 14 koszy na śmieci.
4) utrzymanie terenu zieleni - Plac Daszyńskiego – działka oznaczona numerem geodezyjnym 422/13 o powierzchni 3 045 m2 , z czego powierzchnia trawnika – 1 000 m2, powierzchnia chodnika – 1 200 m2, powierzchnia do obsadzenia kwiatami – 25 m2, powierzchnia różanek – 513 m2. Na terenie znajdują się 22 ławki oraz 8 koszy na śmieci.

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza - 20,00 złotych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 16.01.2006r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2006r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1.Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu sprzętu, z którego wynikać będzie dysponowanie przez Wykonawcę, co najmniej: jednym ciągnikiem z przyczepą, dwiema kosiarkami mechanicznymi oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: czwartek, 29 gru 2005 08:30
Data opublikowania: czwartek, 29 gru 2005 12:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 sty 2006 11:11
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1897 razy