BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

na opracowanie strategii rozwoju produktu turystycznego "Pisa - Narew"
Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie strategii rozwoju produktu turystycznego "Pisa - Narew" zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV 74.13.15.00-1

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – w ciągu 165 dni od dnia podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Strategii rozwoju produktu turystycznego "Pisa - Narew", która powinna zawierać:
1.określenie celów strategii rozwoju;
2.analizę potencjału turystycznego - audyt turystyczny;
3.analizę S.W.O.T.
4. opis zintegrowanego produktu turystycznego "Pisa - Narew", składający się z części opisowej i graficznej;
5. koncepcję budowy tożsamości;
6. system wdrażania strategii;

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie ( w %):
cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia ( koszt) – 60%
metodologia prac nad strategią – 40%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza - 20,00 złotych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 13.01.2006r. do godz. 1200.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2006r. o godz. 12.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień urbanistycznych, dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień projektowych konstrukcyjno – budowlanych w specjalizacji: śródlądowe budowle hydrotechniczne, dokumentów potwierdzających przynależność do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, jak również dokumentów potwierdzających wyższe wykształcenie ekonomiczne. Dokumenty dotyczące: uprawnień, przynależności do odpowiedniej izby, wykształcenia powinny dotyczyć wykonawcy lub osób, którymi dysponuje wykonawca przy realizacji zamówienia.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy .
3.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu osób, którymi wykonawca dysponuje przy realizacji zamówienia, z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej jednym urbanistą, przynajmniej jednym projektantem, posiadającym uprawnienia projektowe konstrukcyjno – budowlane w specjalizacji: śródlądowe budowle hydrotechniczne, przynajmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe ekonomiczne, jak również wykazu zrealizowanych usług, z którego będzie wynikać wykonanie: co najmniej 3 opracowań w zakresie budowy i rozwoju produktów turystycznych zawierających kreację znaków – logo (znaków o charakterze turystycznym), wraz z systemem identyfikacji wizualnej, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: piątek, 23 gru 2005 09:06
Data opublikowania: piątek, 23 gru 2005 09:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 sty 2006 11:11
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1929 razy