BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Pisz
Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Pisz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV- 90212000-6

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy do 15 maja 2006

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Pisz, obejmujących: czynności odśnieżania i zwalczania śliskości dróg; zakupienie, przygotowanie i magazynowanie mieszanki piasku z solą i innych materiałów uszorstniających; wykonanie czynności odśnieżania i zwalczania śliskości nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania informacji o konieczności rozpoczęcia akcji na drodze lub po wystąpieniu utrudnień w ruchu samochodowym lub pieszym. Długość dróg objętych zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy Pisz to 155,75 km

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza - 20,00 złotych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 02.01.2006r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.01.2006r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu sprzętu, który znajduje się w dyspozycji wykonawcy: min. jednej pługopiaskarki, ciągnika z pługiem lub skrobakiem szt. 2; koparko-spycharki; samochodu ciężarowego o ładowności minimum 5 ton oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: czwartek, 15 gru 2005 13:05
Data opublikowania: czwartek, 15 gru 2005 14:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 sty 2006 15:07
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1876 razy