BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Zdunowo , gmina Pisz.


Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza publiczny przetarg ustny
nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości - Zdunowo ,gmina Pisz.
Numer działki - 159
Powierzchnia działki - 6.000 m2
Numer KW - 13686
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
zagrodowej


Cena wywoławcza nieruchomości - 48.000 ,-zł. + 22 % VAT
Wadium - 8.000,-zł.

1.Przetarg odbędzie się dnia 27 stycznia 2006 r. o godz. 11. 00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań , których przedmiotem jest nieruchomość.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową wraz z podatkiem VAT
należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na
konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54-1020-4753-0000-0202-0006-0277 w PKO
BP SA O)Pisz .
5.Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. / istnieje możliwość
zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę zagrodową.
6.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości jeśli właściciel w okresie
trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z
pozwoleniem na budowę .
7.Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
8.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
10.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane
wyżej - najpóźniej do dnia 20 stycznia 2006 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie.
Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: czwartek, 15 gru 2005 09:46
Data opublikowania: czwartek, 15 gru 2005 11:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sty 2006 11:02
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1821 razy