BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

inwentaryzację i wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo warmińsko – mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 42 41 200, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na inwentaryzację i wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
Wspólny Słownik Zamówień – CPV – 70100000-2

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31.12.2006r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz gminy Pisz usług obejmujących:
1)wycenę lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie,
2)wycenę pojedynczej działki niezabudowanej oraz następnej w kompleksie,
3)wycenę lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie,
4)wycenę nieruchomości zabudowanej
5)inwentaryzację lokalu z pomieszczeniami przynależnymi
6)inwentaryzację 4 budynków składających się łącznie z 30 lokali.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zadanie nr 1 – wycena lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie – 200 lokali
Zadanie nr 2 – wycena pojedynczej działki niezabudowanej oraz następnej w kompleksie – 220 działek,
Zadanie nr 3 – wycena lokalu użytkowego z udziałem w gruncie – 10 lokali,
Zadanie nr 4 – wycena nieruchomości zabudowanej – 20 nieruchomości,
Zadanie nr 5 – inwentaryzacja lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi – 50 lokali,
Zadanie nr 6 – - inwentaryzacja budynków położonych w Piszu przy: a) ul. Gdańskiej 5 – budynek 14- lokalowy, b) ul. Czerniewskiego 4- budynek 6- lokalowy, c) ul. Klementowskiego 6 – budynek 5 –lokalowy oraz inwentaryzacja budynku położonego we wsi Turośl 5, gmina Pisz – budynek 5 - lokalowy.

Kryterium oceny ofert na zadanie nr 1 i jego znaczenie:
cena brutto za wycenę jednego lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie – 100%
Kryterium oceny ofert na zadanie nr 2 i jego znaczenie:
cena brutto za wycenę pojedynczej działki niezabudowanej oraz następnej w kompleksie – 100%
Kryterium oceny ofert na zadanie nr 3 i jego znaczenie:
cena brutto za wycenę jednego lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie – 100%
Kryterium oceny ofert na zadanie nr 4 i jego znaczenie:
cena brutto za wycenę jednej nieruchomości zabudowanej – 100%
Kryterium oceny ofert na zadanie nr 5 i jego znaczenie:
cena brutto za inwentaryzację jednego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi – 100%
Kryterium oceny ofert na zadanie nr 6 i jego znaczenie:
łączna cena brutto za inwentaryzację budynków położonych w Piszu przy: a) ul. Gdańskiej 5 – budynek 14- lokalowy, b) ul. Czerniewskiego 4- budynek 6- lokalowy, c) ul. Klementowskiego 6 – budynek 5 –lokalowy oraz inwentaryzację budynku położonego we wsi Turośl 5, gmina Pisz – budynek 5 - lokalowy– 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 59 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 59 w terminie do dnia 6.01.2006 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.01.2006 r. o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 61.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wyceny nieruchomości.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy .
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Grażyna Wnęta Inspektor Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Piszu tel. (0-87) 424 12 15.
Data powstania: środa, 14 gru 2005 15:08
Data opublikowania: środa, 14 gru 2005 15:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 sty 2006 14:42
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2570 razy