BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 tys. euro na dostawę paliwa – etyliny bezołowiowej 98, etyliny bezołowiowej 95 i oleju napędowego oraz olejów silnikowych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek i podkaszarek
Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski,
tel. 87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa – etyliny bezołowiowej 98, etyliny bezołowiowej 95 i oleju napędowego oraz olejów silnikowych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek i podkaszarek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV 23.12.11.00-2; 23.12.31.00-6; 23.11.12.00-0; 23.11.13.00-1.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Gminy Pisz usług obejmujących dostawę 8500 dm3 paliwa – etyliny bezołowiowej 98, 2000 dm3 etyliny bezołowiowej 95 i 3000 dm3 oleju napędowego do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarki i podkaszarki spalinowej, jak również dostawę olejów silnikowych (oleje silnikowe: Nr 1 – LOTOS Semisyntetic 40 dm3 w pięciolitrowych opakowaniach „lub równoważne” zgodnie z art. 29 ust, 3 ustawy – wielosezonowy olej częściowo oparty o bazy syntetyczne, o doskonałych własnościach użytkowych, przeznaczony do smarowania nowoczesnych silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym. Stosowany w silnikach wyposażonych w katalizatory; Nr 2 – MIXOL S 50 dm3 w opakowaniach pięciolitrowych „lub równoważne” zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy - olej przeznaczony do dwusuwowych silników z zapłonem iskrowym smarowanych systemem mieszankowym; Nr 3 – SELEKTOL Specjal 40 dm3 w pięciolitrowych opakowaniach „lub równoważne” zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy – wielosezonowy olej mineralny, przeznaczony do silników z zapłonem iskrowym o konstrukcji z lat siedemdziesiątych, pracujących w umiarkowanych i ciężkich warunkach eksploatacyjnych; Nr 4 – Shell Helix Plus 10W40 12 dm3 w czterolitrowych opakowaniach „lub równoważne” zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy – olej do wszystkich nowoczesnych silników z zapłonem iskrowym i samoczynnych także z turbodoładowaniem).
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie (w %):
a) cena brutto za jeden 1 dm3 etyliny bezołowiowej 98 - 50%,
b) cena brutto za jeden 1 dm3 etyliny bezołowiowej 95 - 15%,
c) cena brutto za jeden 1 dm3 ON - 25%,
d) cena brutto za 40 dm3 oleju silnikowego nr 1 - 2%,
e) cena brutto za 50 dm3 oleju silnikowego nr 2 - 4%,
f) cena brutto za 40 dm3 oleju silnikowego nr 3 - 2%,
g) cena brutto za 12 dm3 oleju silnikowego nr 4 - 2%,
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza – 20 zł.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22 w terminie do dnia 22.12.2005r do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2005r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz koncesji na obrót paliwami płynnymi.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy .
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu stacji benzynowych Wykonawcy, z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej jedną stacją położoną w granicach miasta Pisza oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Jarosław Andrzej Turski – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego tel. 87 42 41 209
Bartłomiej Sienkiewicz – Podinspektor w Urzędzie Miejskim w Piszu tel. 87 42 41 210
Data powstania: poniedziałek, 5 gru 2005 13:22
Data opublikowania: poniedziałek, 5 gru 2005 13:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 gru 2005 11:10
Opublikował(a): Monika Stypułkowska
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 2236 razy