BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

na świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pisz
Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Pisz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV 90121320 -0

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od 01.01.2006r. do 31.12. 2006r.

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie i wywóz stałych odpadów z terenu gminy Pisz, w tym:
1) ustawienie pojemników KP-7 o poj. 7,2 m3 i wywóz nieczystości stałych wraz z utrzymaniem i konserwacją pojemników, ilość pojemników KP-7 – 9 sztuk z czego 3 pojemniki posiada zamawiający, pozostałe 6 sztuk zapewni wykonawca. Wykaz miejsc, w których zostaną ustawione pojemniki KP-7: na terenie parku Różanego w Piszu, na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Warszawskiej w Piszu – 3 szt., na terenie cmentarza komunalnego w Turośli, w m. Zdory, Pilchy,Karwik oraz w rejonie skrzyżowania Rostki – Łysonie.
2) ustawienie pojemników POK 11 o poj. 2,2 m3 i wywóz nieczystości stałych wraz z utrzymaniem i konserwacją, ilość pojemników POK 11 – 12 sztuk z czego 7 pojemników posiada zamawiający pozostałe 5 sztuk zapewni wykonawca. Wykaz miejsc, w których zostaną ustawione pojemniki POK 11: Pisz ul. Trzcinowa, parking za Kociołkiem Szlacheckim, na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Warszawskiej w Piszu – 4 szt., w miejscowościach: Kwik, Łupki – 2 szt., Wiartel, Wiartel Mały, Szczechy Małe,
3) opróżnianie koszy ulicznych usytuowanych przy ulicach wraz z utrzymaniem i konserwacją. Wykaz ulic, przy których zlokalizowane są kosze uliczne objęte zamówieniem: ul. Trzcinowa, droga do plaży, Al. Piłsudskiego, ul. Wołodyjowskiego –ul. Zagłoby, Os. Wschód – ciąg pieszy, ul. Olsztyńska, ul. Orzyska, ul. Grunwaldzka, ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. Warszawska, Pl. Daszyńskiego, ul. Rybacka na odcinku od Pl. Daszyńskiego do skrzyżowania z ul. 1 Maja, chodnik Pisz - Maldanin
4) utrzymanie w należytym stanie porządkowym 30 przystanków autobusowych na terenie gminy Pisz. Wykaz przystanków autobusowych: Stare Guty, Kwik, skrzyżowanie drogi krajowej nr 63 z drogą powiatową do m. Kwik, Wiartel, Maldanin, Zdory, Kociołek Szlachecki, Jeże, Rakowo Piskie, Pogobie Średnie, Uściany, Szczechy Wielkie, Borki, Ciesina, Łupki, Turośl, Łysonie, Rostki, Pilchy, Babrosty, Turowo Duże, Karpa, Bogumiły, Rakowo, Hejdyk, Rybitwy ( przy drodze krajowej do m. Biała Piska), Liski, Zawady, Pogobie Tylne, Turowo.
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza - 20,00 złotych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 13.12.2005r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2005r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1.Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu posiadanego sprzętu, z którego wynikać będzie dysponowanie przez wykonawcę, co najmniej: jednym samochodem specjalistycznym do opróżniania pojemników KP-7 o poj. 7,2 m3, jednym samochodem specjalistycznym do opróżniania pojemników POK 11 o poj. 2,2 m3, jednym samochodem ciężarowym skrzyniowym, jednym ciągnikiem z przyczepą oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: czwartek, 24 lis 2005 07:43
Data opublikowania: czwartek, 24 lis 2005 10:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 gru 2005 10:58
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2226 razy