BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie Gminy Pisz w sezonie 2005/2006
Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie Gminy Pisz w sezonie 2005/2006 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV- 90212000-6
Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy do 15 maja 2006

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Pisz, obejmujących czynności odśnieżania i zwalczania śliskości dróg, ulic i chodników; zakupienie, przygotowanie i magazynowanie mieszanki piasku z solą i innych materiałów uszorstniających; wykonania czynności odśnieżania i zwalczania śliskości nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania informacji o konieczności rozpoczęcia akcji na drodze lub po wystąpieniu utrudnień w ruchu samochodowym lub pieszym; usunięcia pozostałych na drogach, ulicach i chodnikach materiałów uszorstniających po akcji zimowej do dnia 15 maja 2006r.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zadanie nr 1.
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie miasta Pisza. Do utrzymania w standardzie 5 ulic o długości 10 481 m oraz 22363 m 2 chodników i zatok postojowych, w standardzie 6 ulic o długości 20 816 m oraz 123 766 m 2 chodników i zatok postojowych.
Zadanie nr 2
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Pisz o długości 155,75 km

Kryterium oceny ofert na zadanie nr 1 i jego znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%

Kryteria oceny ofert na zadanie nr 2 i ich znaczenie ( w %):
cena za 1 godzinę pracy pługopiaskarki – 50%
cena za 1 godzinę pracy ciągnika z pługiem lub skrobakiem – 40%
cena za 1 godzinę pracy koparko – spycharki – 5%
cena za 1 km przebiegu samochodu ciężarowego – 5%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza - 20,00 złotych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 02.12.2005r do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2005r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu sprzętu, który znajduje się w dyspozycji wykonawcy: min. jednej pługopiaskarki, ciągnika z pługiem lub skrobakiem szt. 2; koparko-spycharki; samochodu ciężarowego o ładowności 5 ton oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: środa, 16 lis 2005 10:25
Data opublikowania: środa, 16 lis 2005 10:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 gru 2005 11:16
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1951 razy