BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Sprzedaż nieruchomości rolnych położonych we wsi Stare Guty, gmina Pisz.

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza publiczne przetargi ustne
nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz ,
oznaczonych j.n.
I. Położenie nieruchomości - Stare Guty ,gmina Pisz.
Numer działki - 17/3
Powierzchnia działki - 5.400 m2
Numer KW - 13721
Opis nieruchomości - działka rolna bez możliwości zabudowy

Cena wywoławcza nieruchomości - 7.810 ,-zł.
Wadium - 1.500,-zł.


II. Położenie nieruchomości - Stare Guty ,gmina Pisz.
Numer działki - 18/3
Powierzchnia działki - 7.100 m2
Numer KW - 13721
Opis nieruchomości - działka rolna bez możliwości zabudowy

Cena wywoławcza nieruchomości - 10.190 ,-zł.
Wadium - 2.000,-zł.
1. Przetargi odbędą się dnia 15 grudnia 2005 r. w sali nr 58 w budynku
Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 ,
o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I ,
o godz. 10 30 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II.
2.Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań , których przedmiotem są nieruchomości .
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową
należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu
Miejskiego w Piszu Nr 54-1020-4753-0000-0202-0006-0277 w PKO BP SA O)Pisz .
5.Nieruchomości położone są w obszarze , gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania teren użytków rolnych.
6.Nabywca winien liczyć się ze skutkami ( prawo pierwokupu) ustawy z dnia
11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64,poz.592) .
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
10.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane
wyżej - najpóźniej do dnia 09 grudnia 2005 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie.
Data powstania: wtorek, 8 lis 2005 12:55
Data opublikowania: wtorek, 8 lis 2005 15:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 gru 2005 14:50
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2174 razy