BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jeże , gmina Pisz.


Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza publiczny przetarg ustny
nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości - Jeże ,gmina Pisz.
Numer działki - 76/12
Powierzchnia działki - 900 m2
Numer KW - 12740
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej


Cena wywoławcza nieruchomości - 15.000 ,-zł. + 22 % VAT
Wadium - 3.000,-zł.

1.Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2005 r. o godz. 13. 00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań , których przedmiotem jest nieruchomość.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową wraz z podatkiem VAT
należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na
konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54-1020-4753-0000-0202-0006-0277 w PKO
BP SA O)Pisz .
5.Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego .
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. / istnieje możliwość
zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową ,jednorodzinną
lub zagrodową.
6.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości jeśli właściciel w okresie
trzech lat jej nie zabuduje do stanu surowego zamkniętego zgodnie z
pozwoleniem na budowę .
7.Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
8.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
10.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane
wyżej - najpóźniej do dnia 09 grudnia 2005 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie.
Data powstania: wtorek, 8 lis 2005 12:52
Data opublikowania: wtorek, 8 lis 2005 15:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 gru 2005 14:50
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2006 razy