BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na wykonanie remontu parkingu położonego przy budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ulicy Gizewiusza na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 356
Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu parkingu położonego przy budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ulicy Gizewiusza na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 356 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV 45223000-9,

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.12.2005r
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu parkingu położonego przy budynku Urzędu Miejskiego w Piszu
przy ulicy Gizewiusza na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 356
Zakres prac obejmuje m. in.:
1. rozbiórkę nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm o powierzchni 407,35m2
2. rozbiórkę podbudowy betonowej o gr. 12 cm o powierzchni 407,35m2
3. rozbiórkę chodników o powierzchni 148,73m2 wraz z wywozem materiałów
4. rozebranie krawężników o powierzchni 145,94 m2 wraz z wywozem materiałów
5. korytowanie z wykonaniem podbudowy o grubości 15 cm z mieszanki zmielonego gruzu pochodzącego z materiałów rozbiórkowych i piasku o powierzchni 438,94m2
6.wykonanie jezdni o powierzchni 346,46 m2 z kostki betonowej typu „polbruk old stone” lub równoważnej o grubości 60mm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 50mm z wypełnieniem spoin. Krawężniki jezdni z betonu typu lekkiego o wymiarach 15/30 cm
7. wykonanie opaski wokół budynku i zatok postojowych o powierzchni 370,30m2 z kostki betonowej typu „polbruk old stone” lub równoważnej o grubości 60mm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 50mm z wypełnieniem spoin, obrzeża betonowe typu lekkiego o wymiarach 15/30 cm i 8/30cm;
8. wykonanie wjazdu bramowego o powierzchni 92,48m2 z kostki betonowej typu „polbruk old stone” lub równoważnej o grubości 60mm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 50mm z wypełnieniem spoin, obrzeża betonowe 15/30cm;
9. wykonanie chodnika o powierzchni 21,5m2 z kostki betonowej typu „polbruk old stone” lub równoważnej o grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 50mm z wypełnieniem spoin

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza - 20,00 złotych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22 w terminie do dnia 24.11.2005r do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2005r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 22.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1.Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w zakresie budownictwa drogowego.
2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu posiadanego sprzętu, z którego wynikać będzie dysponowanie co najmniej: jednym samochodem dostawczym o ładowności min. 0,9 t, jedną koparką, jednym samochodem samowyładowczym o ładowności min. 5t, jednym ubijakiem spalinowym, młotem wyburzeniowym hydraulicznym jak również oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: czwartek, 3 lis 2005 15:04
Data opublikowania: czwartek, 3 lis 2005 15:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 lis 2005 12:40
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 2217 razy