BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro

Inwentaryzacja i wycena nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz

Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo warmińsko – mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 42 41 200, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na inwentaryzację i wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
Wspólny Słownik Zamówień – CPV – 70100000-2

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
zadanie nr 1: od 25.05.2005r. do 31.12.2005r.
zadanie nr 2: od 25.05.2005 r. do 31.12.2005 r.
zadanie nr 3: od 25.05.2005 r. do 30.09.2005 r.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Gminy Pisz usług obejmujących:
1) wycenę lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie
2) wycenę nieruchomości zabudowanej
3) inwentaryzację lokalu z pomieszczeniami przynależnymi
4) inwentaryzację budynków na terenie gminy Pisz

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zadanie nr 1 – 1) wycena lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie – 200 lokali
2) inwentaryzacja lokalu z pomieszczeniami przynależnymi– 80 lokali
Zadanie nr 2 – wycena nieruchomości zabudowanej – 15 nieruchomości
Zadanie nr 3 - inwentaryzację budynków położonych w Piszu przy: a) Placu Daszyńskiego 1 –
budynek 10- lokalowy, b) Placu Daszyńskiego 2- budynek 25- lokalowy,
c) ul. Dworcowej 11A – budynek 20 -lokalowy, d) ul. Dworcowej 11B – budynek 20
- lokalowy, e) ul. Gdańskiej4 – budynek 12-lokalowy, f) ul. Gdańskiej 12 – budynek
8-lokalowy, g) ul. Klementowskiego 12 – budynek 19-lokalowy,
h) Placu Daszyńskiego 12 – budynek 12-lokalowy, i) ul. Warszawskiej 55 – budynek
16-lokalowy, j ) ul. Wojska Polskiego 2 – budynek 23-lokalowy


Kryteria oceny ofert na zadanie nr 1 i ich znaczenie (w %):
1) cena brutto za wycenę lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie – 70%
2) cena brutto za inwentaryzację lokalu z pomieszczeniami przynależnymi – 30%
Kryterium oceny ofert na zadanie nr 2 i jego znaczenie:
cena brutto za wycenę nieruchomości zabudowanej – 100%
Kryterium oceny ofert na zadanie nr 3 i jego znaczenie:
cena brutto za inwentaryzację budynków położonych w Piszu – 100%


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 59 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 59 w terminie do dnia 16.05.2005 r. do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2005 r. o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 61.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy .
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie potwierdzonych kopii posiadanych uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Marcin Ilewicz Młodszy Referent Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Piszu tel. (0-87) 424 12 15.

Data powstania: piątek, 29 kwi 2005 14:51
Data opublikowania: piątek, 29 kwi 2005 14:56
Data przejścia do archiwum: środa, 18 maj 2005 08:59
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1818 razy