BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych położonych: w Piszu przy ul. Warszawskiej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 491, 492, 493, 494, 495/1 i 495/4 o łącznej powierzchni 8,16 ha oraz we wsi Turośl na działce oznaczonej nr geodezyjnym 110 o powierzchni 0,90 ha”. Złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

Wybrano ofertę przedsiębiorstwa ADMINISTRATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Wąglickiej 1, NIP 8491460369,  za cenę brutto 138744,00 zł, tytułem realizacji przedmiotu umowy określonego we wzorze umowy stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego nr GK.7045.45.2022 z dnia 16 grudnia
2022 r. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów 100. Zastosowano kryterium oceny ofert: cena 100%. Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego na podstawie § 17 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu stanowiącego załącznik Nr 232/2020 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień
w Urzędzie Miejskim w Piszu. Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym nr GK.7045.45.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.

Data powstania: czwartek, 29 gru 2022 09:59
Data opublikowania: czwartek, 29 gru 2022 13:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 sty 2023 11:23
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Michał Trusewicz
Artykuł był czytany: 337 razy