BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

przetarg nieograniczony na remont schodów w Urzędzie Miejskim w Piszu
Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na remont schodów w Urzędzie Miejskim w Piszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV 14112100-0
Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2005r

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu schodów w Urzędzie Miejskim w Piszu. Prace obejmują:
1)ułożenie stopnic o grubości min 3 cm, podstopnic o grubości max. 2 cm z płyt granitowych koloru „Kapuściński” lub „równoważne” oraz „Rosa Porrino” lub „równoważne” metodą kombinowaną w ilości 71m2
2)wykonanie nacięć antypoślizgowych na stopnicach,
3)odrestaurowanie i uzupełnienie braków u podstawy balustrady oraz wymalowanie farbą do betonu,
4)ułożenie spocznika z płyt granitowych „Kapuściński” lub „równoważne”oraz „Rosa Porrino” lub „równoważne” o grubości 2 cm i wymiarach 40/40cm,
5)montaż schodów obejmujący:
• przycięcie kapinosów,
• wyrównanie powierzchni,
• zamocowanie płyt granitowych,
• naprawę belek za pomocą żywicy epoksydowej do betonu
• malowanie belek policzkowych od strony stopnic,

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie ( w %):
Cena ( koszt) – 90%
Okres gwarancji liczony w pełnych miesiącach - 10%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 39 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza – 20,00zł.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 23 w terminie do dnia 28.04.2005r do godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2005r o godz. 11.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 23.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników, z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia ogólnobudowlane, i dołączenie kopii uprawnień w/w osób jak również złożenie oświadczenia określonego w art. 22 ust. 1 ustawy.
4)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w art. 22 ust. 1 ustawy
Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Jarosław Andrzej Turski – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego tel 087 42 41 209
Grzegorz Witkowski – inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju tel. 424 12 40
Data powstania: wtorek, 12 kwi 2005 16:16
Data opublikowania: wtorek, 12 kwi 2005 17:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 maj 2005 15:39
Opublikował(a): Monika Stypułkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1958 razy