BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 3/2005

z działalności Burmistrza Pisza okres pomiędzy sesjami RM (11 marca 2005 r. – 30 marca 2005 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
1. Rozstrzygnięto przetarg na zakup i dostawę podłogowych płytek ceramicznych oraz materiałów budowlanych dla Urzędu Miejskiego w Piszu. Wybrano ofertę złożoną przez PHU KRISBART Adam Andrzejczyk, Barbara Andrzejczyk, 12-200 Pisz , ul. Czerniewskiego 18 za cenę 25.910,31 zł. brutto.
2. Rozstrzygnięto przetarg na zakup i dostawę samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Piszu. Wybrano ofertę złożoną przez TRANS – AUTO Sp. z o. o. ul. Łukasiewicza 1, 19- 300 Ełk za cenę: 69.500 zł brutto
3.Ogłoszono przetarg nieograniczony na remont korytarzy i pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Piszu
4. Zatrudniono dwie osoby na okres 6 miesięcy w ramach robót publicznych na „Gminnych Doradców R”. Zatrudnione osoby będą pomagały rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie.
5. Zatrudniono w Urzędzie Miejskim w Piszu na okres 3 miesięcy 15 bezrobotnych oraz na okres 6 miesięcy jednego bezrobotnego w ramach robót publicznych.
6. Zawarto umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie skierowania do pracy 1 stażysty na okres 9 miesięcy
7. Zawarto umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie skierowania do pracy 3 osób na okres 3 miesięcy w ramach przygotowania zawodowego w miejscu pracy.
8. Z końcem marca 2005r. pracownik Wydziału Organizacyjnego Pani Cecylia Serwatko przechodzi na emeryturę.WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

1. Przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy - szt. 6
2. Wydano decyzje o warunkach zabudowy - szt. 4
3. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - szt. 9
4. Uzupełniono decyzje o warunkach zabudowy - szt. 2
5. Wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 10
6. Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 1
7. Przygotowano projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - szt. 1

II Prace planistyczne.

1. Kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) śródmieścia miasta Pisz
2) doliny rzeki Pisy
3) nowej przeprawy mostowej.
4) części wsi Zdory nad Jeziorem Seksty.
2. Kontynuowano procedury związane z wykonaniem miejscowych planów:
- wsi Jeglin
- zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę/
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz / pomiędzy drogą na plażę a ścianą lasu/
- zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz - strona zachodnia nad rzeką Pisą.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP
- zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Zdunowo obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 129/5 i część dz. o nr.129/3
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz , obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część dz. nr 1431/4
- zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.

3. Odpowiedziano na 6 wniosków w sprawie przekwalifikowania działek w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.
4. Odpowiedziano na 5 wniosków w sprawie przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz.

III Prace związane z dzierżawieniem nieruchomości gminnych.

- zawarto 15 umów dzierżawy na tereny pod garażami.
- zawarto 17 umów dzierżawy na tereny pod ogródki,
- zawarto 4 umowy dzierżawy na teren na cele rolne,

IV. Prace związane z numeracją budynków.

- wydano 5 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom na terenie miasta i gminy Pisz.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU

1. Prowadzono nadzór nad realizacją umów:
• Nr GKR.7080-5/04 z dnia 15.10.2004r. na „Wyłapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu Gminy Pisz oraz ich utrzymanie”
• Nr GKR.7044-47/03/04 z dnia 29.03.2004r. na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Pisz”
• Nr GKR.5550/4/04 z dnia 20.10.2004r. na „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz”
• Nr GKR.7062-30(1)04 z dnia 17.12.2004r. na „Świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu Gminy Pisz”
• Nr GKR.7070-15/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-16/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania parków miejskich”
• Nr GKR.7070-19/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie cmentarzy wojennych”
• Nr GKR.7070-14/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-17/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy”
• Nr GKR.7070-22/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie zieleńców przy ulicach”
• Nr GKR.7070-20/04 z dnia 31.12.2004r. na „Świadczenie usług utrzymania lasów komunalnych”
• Nr GKR.7070-18/04 z dnia 31.12.2004r. na „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”
• Nr GKR.7093-14/04 z dnia 30.12.2004r. na wykonywanie usługi w zakresie „Zarządzania i obsługę cmentarzy komunalnych przy ulicy Warszawskiej w Piszu i we wsi Turośl”
• Nr GKR.7040-1/3/04 z dnia 13.12.2004r. na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i chodników na terenie miasta Pisz”
• Nr GKR.7040-16/05 z dnia 7.01.2005r. na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Pisz”.
2. Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 1 przy ulicy Lipowej w Piszu.
3. Przygotowano dokumentację na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę energii elektrycznej do urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pisz. Powyższe postępowanie prowadzone jest w związku ze zmianą liczników jednotaryfowych na dwutaryfowe.
4. W omawianym okresie :
- rozpatrzono 14 spraw dotyczących usunięcia drzew
- wydano 8 decyzji na wycinkę drzew
- wydano 4 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego
- pozytywnie zaopiniowano roczne plany łowieckie dla: koła łowieckiego „Cyraneczka”, koła łowieckiego „Zielony Krąg” i koła łowieckiego „Puszcza”.
5. Odebrano od Wykonawcy – „Środowisko „ S.C., 11 – 500 Giżycko ul. Moniuszki 17 studium wykonalności inwestycji pod nazwą „budowa zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Łupki”.
6. Prowadzono aktualizację Ewidencji Zbiorników Bezodpływowych na terenie gminy i miasta Pisz.
7. Zawarto umowy na wykonanie projektu technicznego budowlanego w branży sanitarnej budynku po byłym PEC-u oraz planu zagospodarowania terenu.
8. Przygotowano sprawozdanie ekonomiczne dla Funduszy współfinansujących realizację inwestycji pn. modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pisz.
9. Pracownicy wydziału brali udział w spotkaniach Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, KULTURY I ZDROWIA

Wydano:
- 2 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo”;
- 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)”;
- 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających „powyżej 18 % zawartości alkoholu”;
- 6 decyzji odnośnie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 35 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 24 zaświadczenia o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- 10 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
- 141 dowodów osobistych;
- 3 decyzje w sprawie o wymeldowanie.
Przyjęto 132 wnioski o wydanie dowodu osobistego.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


W okresie od 10.03.2005r. do 29.03.2005r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 397 wniosków o udzielenie pomocy i 32 wnioski o przyznanie świadczenia rodzinnego. Przeprowadzono 277 wywiadów środowiskowych do celów pomocy społecznej.
Wydano 303 decyzje, w tym:
1. na zasiłki rodzinne – 26
2. na zasiłki opiekuńcze – 6
3. na zasiłki celowe – 208
4. na zasiłki okresowe – 51
5. na zasiłki stałe – 2
6. na usługi opiekuńcze – 1
7. na dożywianie dzieci w szkole – 9
Wypłacono:
- zasiłków rodzinnych dla 1543 osób na kwotę - 329 718,10 zł.
- świadczeń opiekuńczych dla 79 osób na kwotę – 33 180,00 zł.
- zasiłków pielęgnacyjnych dla 181 osób na kwotę – 26 064,- zł.
- zasiłków okresowych dla 856 osób na kwotę – 81 317,40 zł.
- zasiłków stałych dla 94 osób na kwotę – 25 325,33 zł.
Z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole korzystało 1032 uczniów na łączną kwotę – 26 652,79 zł.
Usługami opiekuńczymi objęto 74 osoby.

Wydatkowano:
- ze środków Gminy: 148 674,39 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotowanych na zasiłki okresowe – 81 317,40 zł
- na dożywianie dzieci w szkole – 26 652,79 zł w tym z dotacji – 10 416,67 zł

- ze środków zleconych – 414 049,49 zł
- na zasiłki stałe – 25 325,33 zł
- na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze – 388 724,10 zł.

Łącznie wydatkowano: 562 723,87 zł


URZĄD STANU CYWILNEGO:

1. Sporządzono 27 aktów urodzeń,
2. Sporządzono 13 aktów zgonu,
3. Sporządzono 1 akt zawarcia małżeństwa konkordatowego
4. Sporządzono 3 akty małżeństw cywilnych
5. Wydano 10 decyzji administracyjnych,
6. Wydano 3 zaświadczenia do zawarcia małżeństwa konkordatowego
7. Przyjęto 1 zapewnienie o wstąpieniu w związek małżeński.
8. Sprawdzono 69 wniosków o wydanie dowodów tożsamości.
9. Wysłano i wpisano 17 przypisków do aktu stanu cywilnego.
10. Wysłano 9 kopii aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności.
11. Wpisano 11 wzmianek na marginesach aktu stanu cywilnego w oparciu o decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
12. Zarejestrowano 189 osób o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i wydano ogółem 229 odpisów (skróconych i zupełnych).


Data powstania: czwartek, 31 mar 2005 08:24
Data opublikowania: czwartek, 31 mar 2005 15:50
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2932 razy