BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

na termomodernizację Gimnazjum Nr 1 przy ul. Lipowej 15 w Piszu
Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na termomodernizację Gimnazjum Nr 1 przy ul. Lipowej 15 w Piszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV 45233120-6
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od 01.07.2005 do 19.08.2005r
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Lipowej 15 w Piszu. Prace obejmują:
1. docieplenie stropodachu (o pow. 646,40 m2) polegające na wykonaniu izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej przez ułożenie na sucho płyt z wełny mineralnej twardej o grubości 20 cm w systemie ATLAS ROKER lub równoważnym;
2. docieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 1514,83 m2) budynku wraz z łącznikiem łączącym go z salą gimnastyczną warstwą styropianu grubości 14 cm w systemie ATLAS STOPTER lub równoważnym;
3. docieplenie stropu łącznika od wewnątrz (o pow. 128,88 m2) płytami z wełny mineralnej twardej o grubości 20 cm w systemie ATLAS ROKER lub równoważnym;
4. izolację termiczną i przeciwwilgociową ścian fundamentowych (o pow. 170,81 m2) z płyt styropianowych grubości 12 cm i folii polietylenowej oraz podwójnej warstwy dyspersji wodnej asfaltowej modyfikowanej kauczukiem syntetycznym;
5. rozbiórkę studni podokiennych betonowych z ponownym ich wykonaniem po zakończeniu prac dociepleniowych;
6. wymianę stolarki okiennej polegającą na wstawieniu dwóch okien zespolonych uchylno – rozwieranych, dwu skrzydłowych z PCV o wymiarach 1,44 x 1,44 z obrobieniem ościeży;
7. wymianę instalacji odgromowych;
8. wymianę zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy 15mm w liczbie 33 szt. oraz zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy 20mm w liczbie 12 szt wraz z płukaniem instalacji co;

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 15.04.2005r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2005r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 59.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników, z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia ogólnobudowlane, dostarczenie odpowiednio kopii w/w uprawnień oraz wykazu posiadanego sprzętu, z którego wynikać będzie posiadanie co najmniej 500 m2 rusztowania, jak również oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: czwartek, 24 mar 2005 09:33
Data opublikowania: czwartek, 24 mar 2005 12:28
Data edycji: czwartek, 7 kwi 2005 10:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 kwi 2005 11:42
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2233 razy
Ilość edycji: 1