BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wycena nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo warmińsko – mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 42 41 200, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
Wspólny Słownik Zamówień – CPV – 70100000-2

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 19.04.2005r. do 31.12.2005r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Gminy Pisz usług obejmujących:
1) wycenę lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie
2) wycenę nieruchomości zabudowanej
3) wycenę pojedynczej działki niezabudowanej oraz następnej w kompleksie na terenie gminy Pisz
4) wycenę lokalu użytkowego z udziałem w gruncie
5) inwentaryzację lokalu z pomieszczeniami przynależnymi
6) wycenę nieruchomości gruntowej do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Zadanie nr 1 – 1) wycena lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie – 200 lokali
2) inwentaryzacja lokalu z pomieszczeniami przynależnymi– 80 lokali
Zadanie nr 2 – wycena pojedynczej działki nie zabudowanej oraz następnej w kompleksie na terenie gminy
Pisz - 200 działek
Zadanie nr 3 –wycena lokalu użytkowego z udziałem w gruncie– 20 lokali
Zadanie nr 4 – wycena nieruchomości zabudowanej – 15 nieruchomości
Zadanie nr 5 – wycena nieruchomości gruntowej do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego -
7 nieruchomości

Kryteria oceny ofert na zadanie nr 1 i ich znaczenie (w %):
1) cena brutto za wycenę lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie – 70%
2) cena brutto za inwentaryzację lokalu z pomieszczeniami przynależnymi – 30%

Kryterium oceny ofert na zadanie nr 2 i jego znaczenie:
cena brutto za wycenę działki nie zabudowanej oraz następnej w kompleksie - 100%
Kryterium oceny ofert na zadanie nr 3 i jego znaczenie:
cena za wycenę lokalu użytkowego z udziałem w gruncie – 100%
Kryterium oceny ofert na zadanie nr 4 i jego znaczenie:
cena za wycenę nieruchomości zabudowanej – 100%
Kryterium oceny ofert na zadanie nr 5 i jego znaczenie:
cena za wycenę nieruchomości gruntowej do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego –
100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 59 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.

(Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 59 w terminie do dnia 11.04.2005 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2005 r. o godz. 12.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 61.)*

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy .
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie potwierdzonych kopii posiadanych uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Marcin Ilewicz Młodszy Referent Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Piszu tel. (0-87) 424 12 15.

*w związku ze zmianą siwz otrzymuje brzmienie:
"Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 59 Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 do dnia 11.04.2005 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego-Urzędzie Miejskim w Piszu ul. Gizewiusza 5 w pokoju nr 59 w dniu 11.04.2005 r. o godz. 12.20"
Data powstania: środa, 23 mar 2005 15:46
Data opublikowania: środa, 23 mar 2005 18:33
Data edycji: wtorek, 5 kwi 2005 11:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 kwi 2005 13:34
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2395 razy
Ilość edycji: 3