BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIII Sesja

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 KWIETNIA 2022 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLI/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLII/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu za 2021 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2022-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Pisz prowadzenie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Turośl.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny we wsi Turośl.
 20. Wybór dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Piszu, którzy wejdą w skład Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych.
 21. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                      Wiceprzewodniczący Rady

                                                                       Paweł Radosław Bazydło                                                                                               

Data powstania: czwartek, 21 kwi 2022 12:27
Data opublikowania: czwartek, 21 kwi 2022 12:31
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 509 razy