BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 LUTEGO 2022 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2022-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości za rok od domku letniskowego
  na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pisz w 2022 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w obrębie Łupki, gmina Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie miasta Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie miasta Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Piszu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia,
  Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Piszu.
 24. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 25. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                                 Edmund Lipnicki

Data powstania: czwartek, 17 lut 2022 08:19
Data opublikowania: czwartek, 17 lut 2022 08:24
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 264 razy