BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (Bogumiły)

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Bogumiły,
Numer działki – 108/1,
Numer KW – OL1P/ 00013744/5
Powierzchnia nieruchomości –  2950 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolne (wybieg i pastwisko dla konia) z możliwością budowy pomieszczenia gospodarczego i wiaty,
Roczna wysokość czynszu – 2950,00 zł + 23% podatku VAT,
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z uchwałą Nr XXX/326/21 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 czerwca 2021 r.. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze  bezprzetargowej na okres 10 lat     
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/539/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 1707) położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: B-MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; B-Z -  tereny zieleni; KDL-1 – teren drogi publicznej lokalnej; B-WS – teren wód powierzchniowych.   
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny będzie corocznie aktualizowany wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym corocznie przez Prezesa GUS
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 sierpnia 2021 r.  do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Data powstania: wtorek, 17 sie 2021 13:44
Data opublikowania: środa, 18 sie 2021 07:54
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 502 razy