BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na remont drogi gminnej łączącej m. Turowo z m. Turowo Duże.

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00097648/01 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na remont drogi gminnej łączącej m. Turowo z m. Turowo Duże.

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/29d38c99-b2de-4cce-bc55-5784a4ed2780

UWAGA!.

Zmiana terminu składania ofert do dnia 23 lipca 2021 r. godz. 8.00.