BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (obręb Rakowo Piskie)


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

-Położenie nieruchomości – obręb Rakowo Piskie, gmina Pisz,
-Numer działki – 89/2,
-Numer KW – OL1P/00013722/5,
-Powierzchnia nieruchomości – 3 400 m2,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
-Roczna wysokość czynszu– 170,00 zł

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat. 

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren użytków rolnych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15 czerwca 2021 r. do dnia 5 lipca 2021 r.

Data powstania: wtorek, 15 cze 2021 09:12
Data opublikowania: czwartek, 17 cze 2021 14:32
Opublikował(a): Katarzyna Krasa
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 326 razy