BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lok. mieszk. ul. Fabryczna)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.)
1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Fabryczna 2/32
2. Numer działki – 288,
3. Numer KW – OL1P/ 00009739/6,
4. Powierzchnia nieruchomości – 403 m², 
5. Opis nieruchomości:
– lokal mieszkalny  nr 32 o pow. użytkowej 37,29 m2, składający się z  kuchni, dwóch pokoi,
  przedpokoju, łazienki z wc, usytuowany na III piętrze  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2,
  położonego w  Piszu przy ul. Fabrycznej.
   Do lokalu mieszkalnego nr 32 należy piwnica oznaczona nr 32 o powierzchni 5,26 m2.
   Budynek składa się z 32 lokali mieszkalnych  o ogólnej powierzchni budynku 1360,00 m2
   Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu
   na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 288 o powierzchni  403 m2 wynoszący
     3729/136000.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 288 o pow.
    403 m2 wynoszącym 3729/136000 -  78.272,00 zł (słownie zł: siedemdziesiąt osiem tysięcy
    dwieście siedemdziesiąt dwa 00/100)
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 3.913,60 zł 
    (słownie zł: trzy tysiące dziewięćset trzynaście 60/100).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18
    Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania
    pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od
    ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal
    mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.
8. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
9. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego.
10. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
11. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży lokalu i
     gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
     28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
12. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  
     z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
     ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
     złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 14 maja  2021 r.
    do dnia 4 czerwca  2021 r.

Data powstania: piątek, 14 maj 2021 10:38
Data opublikowania: piątek, 14 maj 2021 14:49
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 612 razy