BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.)


Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Staszica,
Numer działki –  cz. 122,
Numer KW – OL1P/00013027/3,
Powierzchnia nieruchomości –  14550 m²,
Opis nieruchomości – teren  użytkowany na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 728 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 2 poz. 17 z dnia 12 stycznia 2011 r. położona jest na obszarach oznaczonych symbolami: B-22 KDL – tereny dróg klasy L, B-23 KDL – tereny dróg klasy L,  B-13 KW – tereny komunikacji wodnej, B-6U – teren zieleni parkowej z dominantą architektoniczną, B-7U – teren sportu i rekreacji, B-26KX – ciągi pieszo-jezdne i piesze, B-27KX – ciągi pieszo-jezdne i piesze, B-8US/UT – tereny zabudowy rekreacyjnej, usługowej i turystycznej, B-4ZP-tereny zieleni urządzonej. 
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 27 stycznia 2021 r. do dnia 17 lutego 2021 r.


 

Data powstania: czwartek, 28 sty 2021 09:45
Data opublikowania: czwartek, 28 sty 2021 10:17
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 432 razy