BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lok. mieszk. ul. Rybacka)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.)
1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Rybacka 10/1
2. Numer działki – 464,
3. Numer KW – OL1P/ 00009995/8,
4. Powierzchnia nieruchomości – 185 m², 
5. Opis nieruchomości:
-  lokal mieszkalny  nr 1 o pow. użytkowej 58,86 m2, składający się z trzech pokoi,
    kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,         
    położonym w Piszu przy ul. Rybackiej 10.
     Do lokalu mieszkalnego nr 1 należy jedna piwnica oznaczona nr 1 o powierzchni 9,73 m2.
     Budynek mieszkalny składa się z 6 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 360,30 m2.     
     Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu
     na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 464  o pow. 185 m2 wynoszący 5886/36030.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 464 o pow. 185 m2
    wynoszącym 5886/36030 – 214.012,00 zł (słownie zł: dwieście czternaście tysięcy dwanaście    00/100)
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 10.700,60 zł
    (słownie zł: dziesięć  tysięcy siedemset 6 0/100).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18
    Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania
    pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od
    ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal
    mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.  
8. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 
   z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości
     wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
    28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
11. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
    Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia
   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dz.Urz.
   Województwa  Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 449 i 450) stanowi teren oznaczony symbolem
   09.MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
     ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
     złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 21 stycznia 2021 r.
    do dnia 11 lutego 2021 r.

Data powstania: czwartek, 21 sty 2021 11:59
Data opublikowania: czwartek, 21 sty 2021 12:30
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 580 razy