BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lok. mieszk. Szer. Bór Piski 58)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990)

1. Położenie nieruchomości – Szeroki Bór Piski 58/1, obręb  ewidencyjny Snopki,
2. Numer działki – 2/32,
3. Numery KW – OL1P/ 00030551/0 (dla działki nr 2/32), 
                            OL1P/00032554/5 (dla lokalu Szeroki Bór Piski 58/1)
4. Powierzchnia nieruchomości – 3222 m², 
5. Opis nieruchomości:
– lokal mieszkalny  nr 1 o pow. użytkowej 70,30 m2, składający się z  kuchni,  trzech pokoi, przedpokoju,
   łazienki z wc, usytuowany na parterze  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 58, położonego w  
   Szerokim Borze Piskim, obręb Snopki.
   Do lokalu mieszkalnego nr 1 należą 2 piwnice o powierzchni 24,30 m2.
   Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu 
   na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 2/32 o powierzchni  3222 m2 wynoszący 133/1000.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 2/32 o pow.
    3222 m2 wynoszącym 133/1000 -  109.035,00 zł (słownie zł: sto dziewięć tysięcy  trzydzieści pięć)
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 5.451,80 zł
    (słownie zł: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden 80/100).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18
    Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania
    pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od
    ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal
    mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.
8. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
9. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego.
10. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
11. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży lokalu i
     gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
     28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
12. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  
     z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT. 
13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
     ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
     złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 7 stycznia 2021 r.
    do dnia 28 stycznia 2021 r.

Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2021 09:43
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2021 13:59
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 478 razy