BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lok. mieszk. Pl. Daszyńskiego 9)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990)
1. Położenie nieruchomości – Pisz, Pl. Daszyńskiego 9/4
2. Numer działki – 414/11,
3. Numer KW – OL1P/ 00015847/1,
4. Powierzchnia nieruchomości – 223 m², 
5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny  nr 4 o pow. użytkowej 60,72 m2, składający się z dwóch pokoi,
    kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,         
    położonym w Piszu przy Pl. Daszyńskiego 9. 
     Do lokalu mieszkalnego nr 4 należy jedna piwnica oznaczona nr 4 o powierzchni 30,96 m2.
     Budynek mieszkalny składa się z 5 lokali mieszkalnych oraz 2 lokali użytkowych o ogólnej powierzchni
     budynku – 489,68 m2.
     Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu 
     na czas nieokreślony,
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 414/11 o pow. 223 m2
    wynoszącym 6072/48968 – 117.615,00 zł (słownie zł: sto siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście
    00/100) 
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 5.880,80 zł
    (słownie zł: pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt 80/100).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18
    Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania
    pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od
    ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal
    mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.  
8. Budynek przy Pl. Daszyńskiego 9 w Piszu wpisany jest do do rejestru zabytków województwa warmińsko-
    mazurskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WUOZ(AP) – 4100/6-147/05 
    z dnia 20.05.2005 r. Wszelkie działania, badania, prace, roboty, umieszczanie znaków czy urządzeń
    zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn.
    zm.).   
9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości 
     wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
    28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
11. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
    Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia 
   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dz.Urz. 
   Województwa  Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 449 i 450) stanowi teren oznaczony symbolem 
   07.MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
     ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
     złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 7 stycznia 2021 r.
    do dnia 28 stycznia 2021 r.

Data powstania: piątek, 8 sty 2021 07:46
Data opublikowania: piątek, 8 sty 2021 15:00
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 452 razy