BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lok. mieszk. ul. Warszawska 17)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990)
1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warszawska 17/17
2. Numer działki – 503/14,
3. Numer KW – OL1P/ 00022241/5,
4. Powierzchnia nieruchomości – 1400 m², 
5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny  nr 17 o pow. użytkowej 36,03 m2, składający się z 2 pokoi, 
    kuchni,  łazienki z wc i przedpokoju,  usytuowany na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 
    położonym w Piszu przy ul. Warszawskiej 17. 
    Do lokalu mieszkalnego nr 17 należy jedna piwnica oznaczona nr 17 o powierzchni 4,15 m2.
    Budynek mieszkalny składa się z 19 lokali mieszkalnych  o ogólnej powierzchni budynku – 994,53 m2.
     Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu 
     na czas nieokreślony,
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 503/14 o pow.
    1400 m2 wynoszącym 3603/99453 - 79.446,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć  tysięcy czterysta
    czterdzieści sześć).
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 3.972,30 zł
    (słownie zł: trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa 30/100).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18
    Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania
    pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od
    ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal
    mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.  
8. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości 
     wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
     28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
10.W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  zatwierdzonym 
     Uchwałą Nr XXI/232/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany 
     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy
     Warszawskiej, Osiedla Dużego,  części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska  Polskiego i części
     ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie
     Pisz I (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4404) stanowi teren
      zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
     ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
     złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
12. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
13. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 7 stycznia 2021 r.
    do dnia 28 stycznia 2021 r.

Data powstania: piątek, 8 sty 2021 07:44
Data opublikowania: piątek, 8 sty 2021 15:00
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 520 razy