BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (Wiata Al. Piłsudskiego)


W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1990)

Położenie nieruchomości –  Pisz, Al Piłsudskiego,
Numer działki –  cz. 1423/6,
Numer KW – OL1P/ 00013024/2,
Powierzchnia nieruchomości –  60 m²,
Opis nieruchomości – teren pod ustawienie wiaty śmietnikowej,
Roczna wysokość czynszu –  480 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze      bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dz.Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 449 i 450) stanowi teren oznaczony symbolem 30.ZP – teren zieleni urządzonej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 8 stycznia 2021 r. do dnia 29 stycznia 2021 r.

Data powstania: piątek, 8 sty 2021 07:43
Data opublikowania: piątek, 8 sty 2021 15:00
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 385 razy