BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lok. mieszk. ul. Klementowskiego)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990)
1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Klementowskiego 16/18,
2. Numer działki – 321/3,
3. Numer KW – OL1P/ 00024457/6,
4. Powierzchnia nieruchomości – 3305 m², 
5. Opis nieruchomości:
– lokal mieszkalny  nr 18 o pow. użytkowej 65,76 m2, składający się z  kuchni, trzech pokoi, przedpokoju,
   łazienki z wc, usytuowany na I piętrze  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 16, położonego w  
   Piszu przy ul. Klementowskiego.
   Do lokalu mieszkalnego nr 18 należy piwnica oznaczona nr 18 o powierzchni 12,65 m2.
   Budynek składa się z 34 lokali mieszkalnych  o ogólnej powierzchni budynku 2308,29 m2
   Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu 
   na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 321/3 o powierzchni  3305 m2 wynoszący    7841/230829.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 321/3 o pow.
    3305 m2 wynoszącym 7841/230829 -  110.411 zł (słownie zł: sto dziesięć tysięcy  czterysta jedenaście
    00/100) 
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 5.520,60 zł 
    (słownie zł: pięć tysięcy pięćset dwadzieścia  60/100).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18
    Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania
    pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od
    ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal
    mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.
8. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
9. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego.
10. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
11. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży lokalu i
     gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
     28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
12. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  
     z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT. 
13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
     ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
     złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia  5 stycznia 2021 r.
    do dnia 26 stycznia 2021 r.

Data powstania: wtorek, 5 sty 2021 14:52
Data opublikowania: piątek, 8 sty 2021 15:00
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 404 razy