BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 LISTOPADA 2020 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/2020 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pisz za rok szkolny 2019/2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
  i gminy Pisz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy
  lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.:,,System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawaniai odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2020-2023.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2020.
 21. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                                         Edmund Lipnicki

Data powstania: czwartek, 19 lis 2020 10:27
Data opublikowania: czwartek, 19 lis 2020 10:32
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 850 razy