BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze wniosków do realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Programem Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu polegającym na dofinansowaniu działań związanych z usuwaniem azbestu, Burmistrz Pisza ogłasza nabór wniosków do realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 22 lipca 2019 roku do dnia 7 sierpnia 2019 roku.

Powyższy program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie realizowany będzie w latach 2019 – 2020 i Gmina Pisz może złożyć tylko jeden wniosek. W związku z powyższym, nabór wniosków dotyczy również beneficjentów pomocy planujących usunięcie azbestu w 2020 roku.

Dofinansowaniem objęte będą koszty:

- odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (działania będą realizowane w latach 2019 - 2020),

- demontażu, zbierania i zabezpieczenia oraz transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (działania będą realizowane w 2020 roku).

Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i innych elementów budowlanych.

O dofinansowanie ubiegać się mogą: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, w tym rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dofinansowanie w formie dotacji realizowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych i nie będzie przekraczać 700 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

W przypadku otrzymania przez Gminę Pisz mniejszej kwoty dotacji pozostałe koszty zadania pokrywa wnioskodawca z własnych środków.

Ponadto, gdy rzeczywista ilość odpadów potwierdzona kartą przekazania odpadu będzie większa niż ilość zadeklarowana przez właściciela nieruchomości, całkowity koszt różnicy (w przeliczeniu na tony) ponosi wnioskodawca. W przypadku samego transportu odpadu niebezpiecznego i jego unieszkodliwienia (bez demontażu pokryć dachowych) ilość odpadu musi odpowiadać powierzchni dachu, z którego materiał został zdjęty.

Usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest dokona podmiot wybrany do realizacji Projektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), z którym Gmina Pisz zawrze stosowną umowę, po przyznaniu Gminie środków finansowych z NFOŚiGW i z WFOŚiGW.

Wzory wniosku i informacji o wyrobach zawierających azbest oraz regulamin realizacji Projektu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu: www.bip.pisz.hi.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Piszu w pokoju nr 3. Bliższe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu (87) 42 41 233.

Data powstania: czwartek, 25 lip 2019 09:38
Data opublikowania: czwartek, 25 lip 2019 10:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 sie 2019 08:26
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Monika Tykocka
Artykuł był czytany: 1141 razy