BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 MARCA 2019 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr V/2019 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu za 2018 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2019-2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników i trenerów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2019 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację inwestycji w zakresie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie leczniczym.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w obrębie Łupki, gmina Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych polegającego na przejęciu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia przedstawiciela gminy Pisz do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Piszu.
 27. Wolne wnioski i informacje.
 28. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

   Edmund Lipnicki

Data powstania: piątek, 15 mar 2019 15:32
Data opublikowania: piątek, 15 mar 2019 15:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 mar 2019 07:31
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 973 razy