BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Gminy Pisz

Uchwała Nr XXII/252/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Pisz

STATUT GMINY PISZ

Dział  I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Statut Gminy Pisz określa:
      1) ustrój Gminy Pisz,
      2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia Sołectw oraz udziału Sołtysów w pracach Rady Miejskiej w Piszu,
      3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Piszu i komisji Rady Miejskiej w Piszu,
      4) tryb pracy Burmistrza Pisza,
      5) zasady tworzenia klubów Rady Miejskiej w Piszu,
      6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady Miejskiej w Piszu, jej komisji i Burmistrza Pisza oraz korzystania z nich.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
      1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pisz.
      2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Piszu.
      3. Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Rady Miejskiej w Piszu.
      4. Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Piszu.
      5. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Pisza.
      6. Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Pisz.
      7. Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Pisz.
      8. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Pisz.
      9. Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu.
    10. Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu.
    11. Biurze Rady Miejskiej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Piszu, do której zadań należy obsługa Rady Miejskiej w Piszu.

Dział  II.
Gmina

§ 3.

 1. Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
 2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy tj. miasta Pisz i 43 sołectw, z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządową.
 3. Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
 4. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

§ 4.
      1. Gmina położona jest w Powiecie Piskim w Województwie Warmińsko-Mazurskim i obejmuje obszar 634,8 km2.
      2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:100.000, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
      3. W Gminie mogą być tworzone sołectwa. Wykaz sołectw stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

§ 5.

 1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze w drodze uchwały Rady po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
 2. Jednostkami pomocniczymi Gminy mogą być: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne.
 3. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych, o których mowa w ust. 2.
 4. Kryteriami tworzenia jednostek pomocniczych są naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne, oraz urbanistyczne wyodrębnienie, a także zharmonizowanie z podziałem na okręgi wyborcze do Rady.
 5. Wniosek o utworzenie jednostki pomocniczej powinien określać jej granice i celowość utworzenia.
 6. Inicjatywę uchwałodawczą w zakresie utworzenia jednostki pomocniczej posiada również 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania zamieszkujących stale w granicach terenu określonego we wniosku o utworzenie jednostki pomocniczej.
 7. Tryb i termin przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przypadku inicjatywy uchwałodawczej podmiotów innych niż określone w ust. 6 ustala Rada. Wynik konsultacji ma charakter opinii przy podejmowaniu uchwały o utworzeniu jednostki pomocniczej.
 8. Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się również w przypadku łączenia, znoszenia i podziału jednostki pomocniczej.

§ 6.
      1. Gmina ma herb.
      2. Graficzny wzór herbu określa załącznik nr 3 do Statutu.

§ 7.
      1. Organami Gminy są: Rada i Burmistrz.
      2.Siedzibą organów Gminy jest miasto Pisz.

§ 8. 

 1. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
 2. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Gmina spełnia ten obowiązek przez swoje organy realizując zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej.
 3. Zadania własne Gminy w szczególności obejmują sprawy:
  1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
  2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
  3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
  4) działalności w zakresie telekomunikacji;
  5) lokalnego transportu zbiorowego;
  6) ochrony zdrowia;
  7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
  8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  9) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
  10) edukacji publicznej;
  11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
  12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
  13) targowisk i hal targowych;
  14) zieleni gminnej i zadrzewień;
  15) cmentarzy gminnych;
  16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
  17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
  18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
  19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
  20) promocji gminy;
  21) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.);
  22) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 1. Dla zaspokojenia potrzeb społecznych swoich mieszkańców Gmina może prowadzić również działalność gospodarczą w zakresie użyteczności publicznej oraz inną w przypadkach określonych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.
 3. Rada może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.
 4. Rada, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

Dział  III.
Gminne Jednostki Organizacyjne

§ 9. 

 1. 3  W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
 2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 10. 

 1. Statuty gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spółek prawa handlowego, uchwalane są przez Radę. Określa się w nich między innymi:
  1) nazwę;
  2) zakres działania;
  3) siedzibę;
  4) wyposażenie w majątek;
  5) zakres uprawnień dotyczących rozporządzania majątkiem.
 1. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spółek prawa handlowego, należy do Burmistrza.
 2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik Nr 4 do Statutu.

Dział  IV.
Mienie Gminy

§ 11. 

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

§ 12. 

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Gminy.

§ 13. 

Obowiązkiem osób biorących udział w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem i jego ochroną.

Dział  V.
Gminna gospodarka finansowa

§ 14. 

Gmina samodzielnie prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu.

§ 15.

 1. Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz, z uwzględnieniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 2. Bez zgody Burmistrza Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu Gminy zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu.
 3. Projekt budżetu Burmistrz przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
 4. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.
 5. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie.

§ 16. 

 1. Dochodami Gminy są:
  1) podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody Gminy;
  2) dochody z majątku Gminy;
  3) subwencja ogólna z budżetu państwa;
  4) inne dochody i wpływy przewidziane w ustawach.
 1. Dochodami Gminy mogą być:
  1) dotacje celowe na realizację zadań celowych oraz na dofinansowanie zadań własnych;
  2) wpływy z samoopodatkowania mieszkańców;
  3) spadki, zapisy i darowizny;
  4) inne dochody.
 1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.

§ 17. 

 1. Uchwała budżetowa określa źródło pokrycia niedoboru budżetu, jeśli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.
 2. Uchwały i zarządzenia organów Gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zastaną pokryte.
 3. Uchwały i zarządzenia, o których mowa w ust. 2 zapadają bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady.

§ 18. 

Dyspozycja środkami pieniężnymi Gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.

§ 19. 

 1. Za prawidłową gospodarkę finansami Gminy odpowiada Burmistrz.
 2. Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
 3. Roczne sprawozdanie z działalności finansowej Gminy podlega sprawdzeniu przez Komisję Rewizyjną przed udzieleniem absolutorium.
 4. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Dział  VI.
Sołectwa

§ 20. 

 1. O tworzeniu, połączeniu i podziale sołectwa a także zmianie jego granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały z uwzględnieniem następujących zasad:
  1) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie sołectwa odbywa się w trybie określonym w § 5;
  2) projekt granic sołectwa sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;
  3) przebieg granic sołectwa powinien w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
 1. Uchwały, o jakich mowa w ust. 1 powinny określać w szczególności: obszar, granice, siedzibę władz, nazwę sołectwa.
 2. Do znoszenia sołectwa stosuje się odpowiednio ust. 1.

§ 21. 

 1. Sołtys ma prawo uczestniczyć w sesjach Rady.
 2. Przewodniczący obowiązany jest umożliwić Sołtysowi uczestnictwo w sesjach Rady.
 3. Sołtys może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.
 4. Za udział w sesjach Rady i naradach organizowanych przez Burmistrza sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży oraz dieta w wysokości ustalonej uchwałą Rady.

Dział  VII.
Kompetencje i organizacja wewnętrzna Rady

§ 22. 

 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.
 2. Ustawowy skład Rady wynosi 21 radnych.

§ 23. 

 1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
  1) uchwalanie statutu Gminy;
  2) ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
  3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek Burmistrza;
  4) uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
  5) rozpatrywanie raportu o stanie Gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;
  6) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  7) uchwalanie programów gospodarczych;
  8) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  9) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
  10) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
  11) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
       a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,
       b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
       c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
       d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,
       e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,
       f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
       g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,
       h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
        i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym;
  12) określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
  13) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań z zakresu właściwości powiatu lub województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego lub organami administracji rządowej;
  14) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
  15) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
  16) podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.), a także wznoszenia pomników;
  17) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy;
  18) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
  19) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

§ 24. 

 1. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje Komisje.
 2. Burmistrz oraz Komisje pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
 3. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie lub Komisji, o ile dotyczy ono jego interesu prawnego.

§ 25. 

 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji Rady.
 2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady prowadzi do czasu wyboru Przewodniczącego najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
 3. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."
 4. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo "ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."
 5. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

§ 26. 

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.
 2. Podczas pierwszej sesji radni, po złożeniu ślubowania, dokonują wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Termin każdej następnej sesji ustala Przewodniczący.
 4. Funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego nie można łączyć z funkcją przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji stałych Rady.
 5. Prawo zgłaszania kandydatów na funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego przysługuje każdemu radnemu. Na każdą z tych funkcji przeprowadza się odrębne głosowanie.
 6. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 1.

§ 27. 

 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący przy pomocy Wiceprzewodniczącego.
 2. Przewodniczący a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący organizuje pracę Rady, a w szczególności:
  1) zwołuje sesje Rady;
  2) przewodniczy obradom;
  3) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;
  4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;
  5) podpisuje uchwały Rady;
  6) koordynuje z ramienia Rady prace Komisji;
  7) ustala zakres zadań dla Wiceprzewodniczącego.

§ 28. 

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko.

Dział  VIII.
Tryb pracy Rady.

Rozdział  I.
Sesje Rady

§ 29. 

 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
 2. Oprócz uchwał Rada może podejmować także:
  1) postanowienia proceduralne,- zawierają stanowisko Rady w sprawach porządkowych;
  2) deklaracje - zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania;
  3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie;
  4) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych, do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;
  5) opinie - zawierające oświadczenia wiedzy czy oceny;
  6) stanowiska - zawierające określenie zdania Rady na dany temat.
 1. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 30. 

 1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych oraz uroczystych.
 2. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Sesje uroczyste zwołuje się w celu uczczenia istotnych wydarzeń dla Gminy lub Państwa.
 4. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Rozdział  II.
Przygotowanie sesji

§ 31. 

 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący lub w przypadkach określonych ustawą Wiceprzewodniczący, po rozpatrzeniu wniosków i propozycji Burmistrza, Komisji i radnych.
 2. Przygotowanie sesji obejmuje:
  1) ustalenie porządku obrad;
  2) ustalenie miejsca oraz dnia i godziny rozpoczęcia sesji;
  3) zapewnienie dostarczenia materiałów radnym, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
 1. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji zwyczajnej powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, licząc od daty wysłania zawiadomienia listownie lub w inny skuteczny sposób.
 2. W razie niedotrzymania terminu, o jakim mowa w ust. 3 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
 3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady i jej Komisji podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty /np.; tablica ogłoszeń, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Piszu/ nie później niż 5 dni przed sesją Rady lub posiedzeniem Komisji.

§ 32. 

 1. Przed każdą sesją Przewodniczący, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, ustala listę osób zaproszonych na sesję.
 2. W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym - Burmistrz, Sekretarz, Skarbnik i radca prawny lub adwokat sprawujący obsługę prawną Gminy.
 3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Rozdział  III.
Przebieg sesji

§ 33.

Publiczność i zaproszeni goście obserwujący przebieg sesji zajmują wyznaczone dla nich miejsca.

§ 34. 

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 35. 

 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu z zastrzeżeniem ust. 2-3.
 2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji na okres nie dłuższy niż 14 dni i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. Ogłoszenie terminu następnego posiedzenia tej samej sesji odbywa się z pominięciem wymogów zawartych w § 31.
 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
 4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§ 36. 

 1. Rada może obradować i podejmować uchwały tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu, chyba że przepis szczególny wymaga większości kwalifikowanej.
 2. Przewodniczący nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 37. 

 1. Sesję otwiera i zamyka oraz prowadzi obrady Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 2. Rada na wniosek Przewodniczącego może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 38. 

 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego obrad formuły: "Otwieram ..... sesję Rady Miejskiej w Piszu".
 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady. W protokole odnotowuje się przyczyny z powodu, których sesja się nie odbyła.

§ 39. 

 1. Po otwarciu sesji Przewodniczący stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie uzupełnienia lub zmiany porządku obrad.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad mogą być składane w każdym momencie sesji.
 3. Wniosek o zmianę porządku obrad przyjmuje się bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 40. 

Porządek obrad obejmuje w szczególności:
      1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
      2) sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady;
      3) zapytania i wnioski sołtysów;
      4) odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów;
      5) interpelacje i zapytania radnych;
      6) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;
      7) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
      8) wolne wnioski i informacje.

§ 41.

Sprawozdanie o jakim mowa w § 40 pkt 2 składa Burmistrz lub jego Zastępca.

§ 42.

 1. Interpelacje składane są na piśmie do Przewodniczącego, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi.
 2. Interpelacje dotyczą spraw o istotnym znaczeniu dla Gminy.
 3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
 4. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania - na ręce Przewodniczącego i radnego składającego interpelację.
 5. Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona.
 6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny wnioskujący może zwrócić się do Przewodniczącego o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
 7. Przewodniczący informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady w ramach odrębnego punktu porządku obrad.
 8. Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 43.

 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
 2. Zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi.
 3. § 42 ust. 3-8 stosuje się odpowiednio.

§ 44. 

 1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
 2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością. Nie dotyczy to zgłoszeń w sprawie wniosków formalnych.
 3. W celu przedstawienia projektu uchwały Przewodniczący udziela głosu referentowi ze strony wnioskodawców, którzy zgłosili projekt uchwały.
 4. Radny, który pragnie zabrać głos w swoim imieniu zgłasza ustnie Przewodniczącemu chęć zabrania głosu.
 5. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.
 6. Przewodniczący może zabierać głos w każdym momencie obrad.
 7. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§44a.

 1. W debacie nad raportem o stanie Gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
 2. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 1, składa do Przewodniczącego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
 3. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

§ 45.

 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy, czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wezwać mówcę do skrócenia lub zakończenia wystąpienia.
 3. W debacie nad raportem o stanie Gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 4. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty narusza porządek lub powagę sesji, Przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
 5. Postanowienia ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję, do mieszkańców gminy i do publiczności.
 6. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§46. 

Na wniosek radnego, Przewodniczący przyjmuje do protokołu z sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie najpóźniej w trakcie trwania sesji, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 47. 

 1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności dotyczących:
  - przerwania, odroczenia lub zamknięcia obrad;
  - stwierdzenia quorum;
  - zmiany porządku obrad;
  - ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów;
  - zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;
  - zarządzenia przerwy;
  - odesłania projektu uchwały do Komisji;
  - przeliczenia głosów;
  - przestrzegania regulaminu obrad.
 1. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie.

§ 48. 

 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 49. 

 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłaszanych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania.
 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący może udzielić głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 50. 

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę "Zamykam sesję Rady Miejskiej w Piszu".
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 § 51. 

 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
 2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.
 3. Zmiany uchwał dokonuje się w takim samym trybie w jakim zostały uchwalone.

§ 52.

 1. Pracownik Biura Rady Miejskiej w uzgodnieniu z Przewodniczącym, sporządza z każdej sesji protokół, odzwierciedlający jej przebieg.
 2. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 53.

 1. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
  1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;
  2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
  3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;
  4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;
  5) ustalony porządek obrad;
  6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, nadto odnotowanie faktów zgłaszania pisemnych wystąpień;
  7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz głosów nieważnych;
  8) wyniki głosowania jawnego z wymienieniem radnych obecnych na sesji niebiorących udziału w głosowaniu; imienne wykazy głosowań radnych załącza się do protokołu;
  9) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;
  10) podpisy przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
 1. Głosowania jawne na sesjach Rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
 2. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.
 3. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.

§ 54. 

 1. W trakcie obrad lub na najbliższej sesji nie później niż do chwili przyjęcia protokołu radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania z poprzedniej sesji.
 2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
 3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2. Rada rozstrzyga sprzeciw zwykłą większością głosów.

§ 55. 

 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, rozpatrywane projekty uchwał, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia nieobecnych radnych, wykazy głosowań radnych, o których mowa w § 53 ust. 1 pkt 8, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.
 2. Uchwały Przewodniczący doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia sesji.
 3. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Burmistrz doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań wynikających z tych dokumentów.

§ 56.

 1. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje Biuro Rady Miejskiej w uzgodnieniu z Przewodniczącym.
 2. Przewodniczący w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom Urzędu Miejskiego w Piszu, wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem Rady, jej komisji i radnych. W tym przypadku Przewodniczący wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Rozdział  IV.
Uchwały

§ 57. 

 1. Uchwały, o jakich mowa w § 29 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia, apele, opinie i stanowiska o jakich mowa w § 29 ust. 2 są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.
 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych, które jedynie odnotowuje się w protokole z sesji.
 3. Uchwały oznacza się numerem kolejnym Sesji /cyfra rzymska/ łamanym przez numer uchwały wg kolejności podjęcia /cyfra arabska/ oraz przez dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego. Nową numerację rozpoczyna się z początkiem każdej kadencji Rady.

§ 58.

 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:
  1) grupa co najmniej 3 radnych;
  2) Komisje;
  3) Kluby radnych;
  4) Burmistrz;
  5) Przewodniczący;
  6) Grupa co najmniej 300 mieszkańców gminy Pisz, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady.
 1. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
  1) tytuł uchwały;
  2) podstawę prawną;
  3) ścisłe określenie przedmiotu, środków realizacji oraz organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
  4) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
 1. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informacje o skutkach finansowych jej realizacji.
 2. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata, sprawującego obsługę prawną Gminy.
 3. Przewodniczący dokonuje oceny oraz kwalifikacji projektów uchwał pod względem formalnym oraz decyduje o skierowaniu projektu do Komisji lub o zwróceniu do wnioskodawcy w celu dokonania niezbędnych uzupełnień.
 4. Projekt uchwały przygotowany z inicjatywy innych osób niż Burmistrz, przekazuje się do wiadomości Burmistrzowi w tym samym trybie jak Komisjom. Burmistrz ma prawo wyrazić swoją opinię na temat projektu uchwały.
 5. Opinie Komisji i Burmistrza są odczytywane w czasie sesji bezpośrednio po zapoznaniu Rady z projektem uchwały.
 6. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców, o której mowa w ust. 1 pkt 6, staje się przedmiotem obrad Rady na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
 7. Na wniosek klubu radnych Przewodniczący jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję Rady.

§ 59. 

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§ 60. 

 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, uzgodnienia projektu uchwały lub działania w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
 2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.

§ 61. 

Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący prowadzący sesję pod nieobecność Przewodniczącego.

§ 62. 

Biuro Rady Miejskiej ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami z sesji Rady.

Rozdział  V.
Procedura głosowania

§ 63. 

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 64. 

 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki oraz przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na pulpicie elektronicznego systemu do głosowania. W przypadku, gdy głosowanie przy pomocy elektronicznego systemu do głosowania jest niemożliwe, głosowanie jawne odbywa się wyłącznie przez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole z sesji.
 3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§ 65. 

 1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawowo.
 2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady trzyosobowa Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
 3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych na liście obecności.
 4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych na liście obecności.
 5. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wyniki głosowania.
 6. Karty do glosowania i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji.

§ 66. 

 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
 2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, którego przyjęcie wyklucza potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który wniosek jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
 3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej zamyka listę, a następnie zarządza wybory.
 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 67. 

 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków) w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według kolejności ich zgłoszenia, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
 4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.
 5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
 6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek wniesionych do projektu uchwały.
 7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 68. 

 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" lub "przeciw".
 2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na każdą z pozostałych.

§ 69. 

 1. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
 2. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50 % + 1 ważnie oddanych głosów.
 3. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

Rozdział  VI.
Komisje

§ 70. 

 1. W celu wykonywania swoich zadań Rada powołuje w drodze uchwały stałe i doraźne Komisje, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
 2. W skład każdej Komisji, może wchodzić od 3 do 11 radnych.
 3. Zakres działania poszczególnych Komisji określa uchwała Rady o powołaniu Komisji.
 4. Komisje są podległe Radzie, której przedkładają plany pracy oraz sprawozdania z działalności.
 5. Wszelkie zmiany składu osobowego Komisji, zakresu działania, łączenia oraz rozwiązywania Komisji następują w drodze uchwały Rady.
 6. 17  Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych, z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 71. 

 1. Do zadań stałych Komisji należy:
  1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie należącym do zadań Komisji, w szczególności przedstawianie propozycji i wniosków w przedmiocie działania Komisji;
  2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przedkładanych Komisji przez Radę, radnych oraz Burmistrza;
  3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
  4) ocena stanu realizacji uchwał w zakresie spraw właściwych dla danej Komisji.
 1. Do kontroli działalności Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych Rada powołuje Komisję Rewizyjną.
 2. W przypadku przeprowadzenia kontroli przez inną Komisję stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Komisji Rewizyjnej.
 3. Rada może zlecić Komisjom zadania tematyczne.

§ 72. 

 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
 2. Rada może nakazać Komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 73. 

 1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 2. Komisje mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami rad innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
 3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

§ 74. 

 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego Komisji.
 2. Przewodniczącego Komisji oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Rada w drodze uchwały.
 3. Radny może być jednocześnie przewodniczącym jednej Komisji stałej lub doraźnej.

§ 75. 

 1. Komisje pracują na posiedzeniach. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz między sesjami zwyczajnymi Rady.
 2. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcę.
 3. Posiedzenie Komisji zwoływane jest również na wniosek co najmniej 1/2 jej członków.
 4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Komisji może być zwołane przez Przewodniczącego, szczególnie w przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust. 1.
 5. Posiedzenia Komisji są ważne w przypadku obecności co najmniej połowy liczby jej członków. Członkowie Komisji stwierdzają swoją obecność na posiedzeniu podpisując listę obecności.
 6. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji bez prawa udziału w głosowaniu.
 7. W przypadkach wynikających z ustaw Przewodniczący Komisji może utajnić obrady lub część obrad Komisji.
 8. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy nie będący radnymi. Mogą oni zabierać głos w dyskusji.

§ 76. 

 1. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
  1) kierowanie pracą Komisji;
  2) zwoływanie posiedzeń Komisji i prowadzenie posiedzeń;
  3) proponowanie porządku obrad i prowadzenie obrad Komisji;
  4) podpisywanie protokołów z posiedzeń Komisji.
 1. Przewodniczący Komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności Komisji, najpóźniej do końca I kwartału roku następnego. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zażądać złożenia takiego sprawozdania w innym czasie.
 2. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do doraźnych Komisji powołanych przez Radę.
 3. W przypadku nieobecności lub niemożności działania Przewodniczącego Komisji jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komisji.
 4. Jeżeli posiedzenie Komisji zwołane jest przez Przewodniczącego, wówczas Przewodniczący prowadzi obrady Komisji.

§ 77. 

 1. Komisje zajmują stanowisko w danej sprawie poprzez przyjęcie wniosku, podjęcie uchwały lub wydanie opinii.
 2. Wnioski, uchwały i opinie podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
 3. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos prowadzącego obrady Komisji.
 4. Przyjęte wnioski, uchwały i opinie Komisja przekazuje Przewodniczącemu oraz Burmistrzowi.

§ 78. 

 1. Komisja lub jej Przewodniczący może zaprosić na posiedzenie Komisji osoby, których wysłuchanie lub obecność są uzasadnione ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
 2. Osoby zaproszone uczestniczą w posiedzeniu Komisji wyłącznie z głosem doradczym.

§ 79. 

Oświadczenia woli w imieniu Komisji wobec podmiotów i organów zewnętrznych w stosunku do Gminy składane są przez Przewodniczącego.

Rozdział  VII.
Radni

§ 80. 

Radny, reprezentując swoich wyborców ma obowiązek działać w interesie dobra wspólnego mieszkańców Gminy.

§ 81. 

 1. Radny obowiązany jest brać udział w pracach Rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany.
 2. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem na liście obecności.
 3. Z tytułu czynności opisanych w ust. 1 radny pobiera zryczałtowaną dietę miesięczną na zasadach określonych odrębną uchwałą.
 4. Radny najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty odbycia się sesji lub posiedzenia Komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne wyjaśnienia Przewodniczącemu lub Przewodniczącemu Komisji.

§ 82. 

Radni mogą stosownie do potrzeb pełnić dyżury w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu w celu przyjmowania obywateli w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

§ 83. 

 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
 2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu.
 3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 84. 

Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

Rozdział  VIII.
Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

§ 85. 

 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
 2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 86. 

 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący w sesji postanowią inaczej.
 2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

Dział  IX.
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

Rozdział  I.
Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 87. 

Komisja Rewizyjna jest stałą komisją Rady powołaną w celu kontrolowania działalności Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 88. 

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Radni wybrani przez Radę.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych, nie pełniący funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Rada w drodze uchwały.
 4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata i kończy się z upływem kadencji Rady, która ją wybrała.
 5. Rada może odwołać Komisję Rewizyjną, albo poszczególnych jej członków przed upływem kadencji w przypadku ustalenia w sposób nie budzący wątpliwości braku rzetelności w wykonywaniu zadań, stronniczości lub też nie wykonywania przyjętych obowiązków.

§ 89. 

 1. Do zadań Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1) kierowanie pracą Komisji Rewizyjnej;
  2) zwoływanie posiedzeń Komisji Rewizyjnej;
  3) proponowanie porządku obrad i prowadzenie obrad Komisji Rewizyjnej;
  4) podpisywanie protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
 1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub niemożności jego działania, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 90. 

 1. * Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
 2. O wyłączeniu z prac Komisji Rewizyjnej decyduje Komisja zwykłą większością głosów, odnotowując w protokole uzasadnienie.
 3. Wyłączonemu członkowi Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo odwołania się do Rady w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści uchwały, o której mowa w ust. 2.

Rozdział  II.
Zasady kontroli

§ 91. 

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych pod względem:
  - legalności działania;
  - gospodarności;
  - rzetelności;
  - celowości;
  - formalno-rachunkowym.
 1. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu.

§ 92. 

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

§ 93. 

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
      1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu;
      2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment jego działalności;
      3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku działań kontrolowanego podmiotu.

§ 94. 

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
 2. Rada może podjąć w drodze uchwały decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§ 95. 

Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 15 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca nie dłużej niż 10 dni robocze.

§ 96. 

 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
 2. Rada może nakazać w formie uchwały Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
 3. Rada może nakazać w formie uchwały rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
 4. Uchwały Rady, o których mowa w ust.2-3 wykonywane są niezwłocznie.
 5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§ 97. 

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 91 ust. 1.
 2. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

Rozdział  III.
Tryb kontroli

§ 98. 

 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału zadań pomiędzy kontrolujących.
 3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
 4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste.

§ 99. 

W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Przewodniczącego lub Burmistrza w zależności od właściwości, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie i wnioskując o przekazanie sprawy właściwym organom.

§ 100. 

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

§ 101. 

Czynności kontrolne wykonywane są w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

Rozdział  IV.
Protokoły kontroli

§ 102. 

 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 14 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący:
  1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;
  2) imię i nazwisko kontrolujących;
  3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
  4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
  5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;
  6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;
  7) datę i miejsce podpisania protokołu;
  8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
 1. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 103. 

 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 104. 

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 105.  Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

Rozdział  V.
Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 106. 

 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 31 stycznia każdego roku.
 2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać:
  1) terminy odbywania posiedzeń;
  2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli.
 1. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej. Przystąpienie do wykonywania kontroli może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 107. 

 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do 31 stycznia każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać:
  1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;
  2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli;
  3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną;
  4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli.
 1. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

Rozdział  VI.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 108. 

 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji Rewizyjnej, w formie pisemnej.
 3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
  1) Przewodniczącego;
  2) nie mniej niż 3 radnych;
  3) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.
 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
  1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej;
  2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
 1. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 109. 

Protokoły, uchwały oraz wnioski Komisji Rewizyjnej przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 110. 

 1. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Biuro Rady Miejskiej.
 2. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

§ 111. 

 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady, po powzięciu stosownych stanowisk przez wszystkie zainteresowane Komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi Komisjami, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzaniu wspólnych kontroli.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych Komisji o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
 4. Do członków innych Komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego działu.
 5. Przewodniczący zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych Komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ 112. 

Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

Dział  X.
Zasady działania klubów radnych.

§ 113. 

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 114. 

 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej 3 radnych.
 2. Członkowie klubu wybierają spośród siebie przewodniczącego klubu.
 3. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu.
 4. W zgłoszeniu podaje się:
  1) nazwę klubu;
  2) listę członków;
  3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
 1. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego.

§ 115. 

 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
 2. Pracami klubu kieruje przewodniczący klubu.
 3. Przewodniczący prowadzi rejestr klubów.

§ 116. 

 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy decyzji swoich członków.
 3. Kluby radnych podlegają wykreśleniu z rejestru klubów w przypadku gdy liczba członków będzie mniejsza niż trzech.

§ 117. 

 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
 2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
 3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu.
 4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 118. 

 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
 2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 119. 

Na wniosek przewodniczących klubu Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubowi organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania.

Dział  XI.
Tryb pracy Burmistrza

§ 120. 

 1. Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy.
 2. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania określone przepisami prawa.

§ 121. 

 1. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
 2. Komisje mogą żądać przybycia Burmistrza na ich posiedzenie.

§ 122.

Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący, a pozostałe czynności wyznaczona przez Burmistrza osoba zastępująca lub Sekretarz, z tym że wynagrodzenie Burmistrza ustala Rada w drodze uchwały.

§ 123. 

Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swoich Zastępców oraz określa ich liczbę. Zastępców Burmistrza nie może być więcej niż dwóch.

§ 124. 

 1. Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady ślubowania o następującej treści:
  "Obejmując urząd Burmistrza gminy Pisz, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg.".
 1. W celu złożenia przez Burmistrza ślubowania Przewodniczący zwołuje sesję Rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów Burmistrza.

Dział  XII.
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§ 125.

Obywatelom udostępnia się wgląd do dokumentów określonych w ustawach.

§ 126. 

Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 127. 

 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w pomieszczeniu zajmowanym przez pracownika Urzędu Miejskiego w Piszu zajmującego się obsługą Rady, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Piszu.
 2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu Miejskiego w Piszu udostępniane są w Wydziale Ogólnym Urzędu Miejskiego w Piszu.

§ 128. (uchylony).

§ 129. 

 1. Uprawnienia określone w § 125 - § 127 nie znajdują zastosowania:
  1) w przypadku wyłączenia jawności na podstawie ustaw;
  2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice.
 1. W odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zastosowanie mają przepisy art. 73 i 74 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Dział  XIII.
Tryb i zasady rozpatrywania skarg przez Radę

§ 130.

 1. Skargi na działalność Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem skarg w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wnioski oraz petycje można składać na piśmie do Rady.
 2. Skargi, wnioski oraz petycje, o których mowa w ust. 1, rozpatruje Rada na sesjach.
 3. Skargi, wnioski oraz petycje, o których mowa w ust. 1, przed rozpatrzeniem przez Radę, Przewodniczący zobowiązany jest przesłać stałej Komisji do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 4. W skład Komisji do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 5. Przewodniczącego Komisji do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji powołuje i odwołuje Rada w drodze uchwały.
 6. Komisja do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji rozstrzyga sprawy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos prowadzącego obrady Komisji.
 7. Komisja, o której mowa w ust. 3 zapoznaje się z wyjaśnieniami osoby, na której działalność złożono skargę. Po rozpoznaniu skargi, wniosku oraz petycji Komisja opracowuje i przedstawia Radzie projekt rozstrzygnięcia.
 8. Rada rozpatruje skargę, wniosek oraz petycję na pierwszej sesji następującej po posiedzeniu Komisji do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji, na którym opracowano i przyjęto projekt rozstrzygnięcia sprawy.
 9. Rada ustala swoje stanowisko w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Rada jest zobowiązana do rozpatrzenia sprawy w terminach zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.
 10. Stanowisko Rady w sprawie skargi sporządza się w formie pisemnej i przekazuje się skarżącemu, Burmistrzowi lub kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej, którego działalności skarga dotyczy.
 11. Odpowiedź na skargę, wniosek oraz petycję przygotowuje z upoważnienia Rady, Przewodniczący dołączając przedmiotową uchwałę.
 12. O terminie sesji, na której nastąpi rozpatrzenie skargi, wniosku oraz petycji Przewodniczący zawiadamia osoby je składające.
 13. Ewidencję rozpatrywanych skarg, wniosków oraz petycji prowadzi Biuro Rady Miejskiej.

Dział  XIV.
Pracownicy samorządowi

§ 131. 

 1. Burmistrz jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru.
 2. Zastępcy Burmistrza oraz Skarbnik są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie powołania.
 3. (uchylony).
 4. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Piszu niewymienieni w ust. 1-2 są zatrudniani na podstawie umowy o pracę.

Dział  XV.
Postanowienia końcowe

§ 132. 

Akty prawa miejscowego ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego a pozostałe uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu.

§ 133. 

Uchwalenie Statutu oraz jego zmiany następują zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ustawowego składu Rady.

§ 134. 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych przepisów prawa.

Data powstania: wtorek, 17 gru 2019 10:24
Data opublikowania: wtorek, 17 gru 2019 14:28
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 4349 razy