BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na przebudowę drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I oraz przebudowę ul. Wołodyjowskiego na działce o nr geod. 744 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)”

Do Zamawiającego w dniu 22 lutego 2019 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I oraz przebudowę ul. Wołodyjowskiego na działce o nr geod. 744 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)”. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

Ad 1. Zamawiający posiada decyzję o braku sprzeciwu do zgłoszenia w sprawie przebudowy drogi gminnej na dz. nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 oraz informację o braku sprzeciwu do zgłoszenia na wykonanie linii kablowej nN, montaż słupów oświetleniowych, rozbudowa istniejącej szafki oświetlenia Dz. 481/56 obręb 0001 Pisz.

Ad 2. Projekt został uzgodniony z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu (uzgodnienia zawarto w zmienionym Załączniku nr 5 do SIWZ).

Ad 3. Tak, wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie (z wyjątkiem przypadków określonych we wzorze umowy).

Ad 4. Tak, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiary robót mają charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia.

Ad 5. Tak, zakres przebudowy obejmuje wykonanie dwóch odcinków.

Ad 6. Wykonanie odcinka drogi na działce nr 744 ma polegać na utwardzeniu nawierzchni w warstwach, tak jak na drodze na działce nr geod. 481/56 obręb Pisz 1. Zamawiający nie posiada odrębnego projektu.

Ad 7. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej odpowiedzi.

Ad 8. Zamawiający posiada decyzję o braku sprzeciwu do zgłoszenia w sprawie przebudowy drogi gminnej na dz. nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 oraz informację o braku sprzeciwu do zgłoszenia na wykonanie linii kablowej nN, montaż słupów oświetleniowych, rozbudowa istniejącej szafki oświetlenia Dz. 481/56 obręb 0001 Pisz.

Ad 9. Podbudowa z mieszanki związanej cementem powinna być wykonana w mieszarkach stacjonarnych zgodnie z pkt. 3.2 Sprzęt do wykonania robót, opisany w SST 04.05.00 oraz pkt. 5.5 Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych, opisany w SST 04.05.01.

Ad 10 i 11. W dokumentacji w części graficznej i opisowej ława pod krawężniki zaprojektowana jest z betonu C10/12, w SST 08.08.01 krawężniki betonowe podane są dwa warianty betonu B15 lub B10 (stara nomenklatura), ale projekt precyzuje ławę jako C10/12. Dopuszcza się ławy C12/15.

Ad 12. Zjazdy i zatoki parkingowe – kolor szary, chodnik – kolor żółty, ścieżka rowerowa – kolor ciemny grafit.

Ad 13. Średnica słupków do znaków fi 60.

Ad 14. Zgodnie z SST 07.01.01 Oznakowanie poziome widzialność w nocy oznakowania poziomego powinna wynosić : dla oznakowania świeżego (do 1 miesiąca) 130 mcd/m2lx, po 12 miesiącach min. 100 mcd/m2lx. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 10 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany będzie odnawiać corocznie oznakowanie poziome jezdni w okresie udzielonej gwarancji.

Ad 15 i 16. W przedmiarze ujęte jest wywiezienie starych rozebranych elementów kanalizacji deszczowej i wbudowanie w ich miejsce nowych elementów. Studzienki, które mają być regulowane, w projekcie oznaczone są tylko rzędną projektowaną wierzchu studzienki, natomiast elementy do rozbiórki posiadają w części graficznej rzędną i symbol studzienki. Ich ilość określa przedmiar robót, wraz z długością kanałów i podsypki pod kanały. Ponadto przedmiar przewiduje też wykonanie wykopów i ich zasypanie.

Ad 17. Dokumentacja obejmuje  jedynie regulacje istniejących zasuw.

Ad 18. Grubość trawników (dowóz ziemi urodzajnej) wraz z obsiewem to 10 cm.

 

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia:

1) Załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej odpowiedzi;

2) Załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiary robót, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej odpowiedzi.

 

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. XI ust. 1 i 2 SIWZ, które otrzymują brzmienie:

 „1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Punkt Przyjęć Interesanta (parter) – w terminie do dnia 7 marca 2019 r. do godziny 1000. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 715 – 1515.

  1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza, pok. nr 22 – w dniu 7 marca 2019 r. o godzinie 1020.”

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załączniki:

1) treść zapytania nr 1

2) Załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa (ZMIENIONA)

3) Załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiary robót (ZMIENIONE)

4) zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu

Data powstania: piątek, 1 mar 2019 14:07
Data opublikowania: piątek, 1 mar 2019 14:09
Data edycji: środa, 6 mar 2019 12:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 mar 2019 07:22
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 1014 razy
Ilość edycji: 1