BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

IV SESJA

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 STYCZNIA 2019 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr III/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz
  na lata 2019-2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Piszu.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości ryczałtowej stawki opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia terenu istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej w Piszu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Pisz dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy granicą jez. Roś a drogą do wsi Łupki.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu na 2019 rok.
 24. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu za 2018 rok.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie obrad.

 Wiceprzewodniczący Rady

  Paweł Radosław Bazydło

Data powstania: czwartek, 24 sty 2019 12:13
Data opublikowania: czwartek, 24 sty 2019 12:17
Data przejścia do archiwum: środa, 30 sty 2019 16:50
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 1010 razy