BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 LIPCA 2018 ROKU O GODZINIE 13:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

Sesja
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Pisza.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2018 - 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karpa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Ośmiu Najlepszych w Gminie Pisz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, 2 Oś priorytetowa - Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Nr XLIII/506/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Nr XXVII/348/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pisz szkołom i przedszkolom publicznym i niepublicznym, osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w innych formach niepublicznych oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonym przez organy inne niż minister i jednostka samorządu terytorialnego.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

        Lech Borak

 

Data powstania: środa, 18 lip 2018 11:28
Data opublikowania: środa, 18 lip 2018 12:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 lip 2018 13:57
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 940 razy