BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE L SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 CZERWCA 2018 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

Sesja
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLIX/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Pisza.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2018 - 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Pisza.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od ceny ich sprzedaży.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz (dz. nr 118/14 poł. w obrębie ewidencyjnym Jeże).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz (dot. dz. nr 1108 położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 2).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Pogobie Średnie.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

         Lech Borak

 

Data powstania: piątek, 15 cze 2018 12:26
Data opublikowania: piątek, 15 cze 2018 13:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 cze 2018 09:32
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1088 razy