BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 MARCA 2018 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

Sesja

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLV/2018 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2018 - 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom oraz wicedyrektorom szkół podstawowych i zespołu szkolno - przedszkolnego, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, psychologom, pedagogom, logopedom i doradcom zawodowym prowadzącym zajęcia związane
  z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Pisz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pisz w 2018 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska miejskiego.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad.

 Wiceprzewodniczący Rady

  Paweł Radosław Bazydło

Data powstania: środa, 21 mar 2018 11:12
Data opublikowania: środa, 21 mar 2018 12:57
Data przejścia do archiwum: środa, 28 mar 2018 17:58
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1118 razy