BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.28.2017.EO

0 wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017r. poz. 1257/, Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.08.2017 r. wpłynął wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin  reprezentowanej przez pełnomocnika B.P.E. „EL-PRIMA” Mirosław Rutkowski, ul. Jana Pawła II 18/67, 16-400 Suwałki, dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie linii kablowej niskiego napięcia nN – 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce o nr geodezyjnym 5/2 /w granicach oznaczonych literami ABCD na załączniku graficznym do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego/, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257/  niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 31 sierpnia 2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Łupki. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 31 sierpnia  2017r.

 

 

Data powstania: czwartek, 31 sie 2017 14:05
Data opublikowania: czwartek, 31 sie 2017 14:29
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1629 razy