BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 1/17 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (28 grudnia 2016 r. – 26 stycznia 2017 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu  i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Piszu :

 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 1. Przeprowadzono nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Piszu. Nie wpłynęły żadne oferty.
 2. Przeprowadzono nabór na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki  w Urzędzie Miejskim w Piszu. Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów wybrano Panią Justynę Semeniuk zam. Pisz.
 3. 29 grudnia 2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz" (2 zadania). Do  upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.
 • na zadanie nr 1 (utrzymanie cmentarzy gminnych o powierzchni ogólnej 57.241 m2 ) zawarto umowę z Piskim Zakładem Aktywności Zawodowej „Wieża" z siedzibą w Piszu, przy ul. Gdańskiej 11, za łączną cenę 44.000,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 10 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 • na zadanie nr 2 (utrzymanie 56 zatok, 53 przystanków i wiat przystankowych oraz opróżnianie 63 koszy zlokalizowanych na terenie gminy Pisz) zawarto umowę z Piskim Zakładem Aktywności Zawodowej „Wieża" z siedzibą w Piszu, przy ul. Gdańskiej 11, za łączną cenę 46.000,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 10 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 1. 10 stycznia 2017 r. zostały zawarte umowy w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz":
 • na zadanie nr 1 (utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy o powierzchni ogólnej 6 939 m2, utrzymanie parków miejskich o powierzchni ogólnej 47 957 m2, utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy oraz terenów nad rzeką Pisą o powierzchni ogólnej 35 416 m2 oraz bieżące utrzymanie lasów komunalnych o powierzchni ogólnej 500 000 m2) zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 121.501,08 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 10 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 • na zadanie nr 2 (utrzymanie terenów osiedlowych o powierzchni ogólnej 116 615 m2) zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 229.000,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 10 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 • na zadanie nr 3 (utrzymanie zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w Piszu o powierzchni ogólnej 349 663,30 m2) zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 171.000,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 10 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 1. 18 stycznia 2017 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz" z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 401.138,40 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 18 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

I.

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

- południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz

- dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz

- wzdłuż drogi z miasta Pisz do wsi Łupki

oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- części wsi Jaśkowo,

- dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I.

 Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

- północno – wschodniej części gminy Pisz,

- dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz

- w południowej części wsi Jaśkowo.

 Oprócz w/w postępowań w zakresie planowania przestrzennego prowadzone są procedury w sprawach:

 • ustalenia warunków zabudowy w ilości 61 szt.,
 • ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ilości 5 szt.,
 • przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ilości 7 szt.,
 • podziałów nieruchomości w ilości 10 szt.,

 Ponadto, od dnia 23.12.2016 r. wydano:

 • 40 zaświadczeń: o przeznaczeniu terenów w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub na terenach nieobjętych planami miejscowymi, o przeznaczeniu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych,
 • 8 opinii dotyczących przebiegu sieci infrastruktury technicznej i zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane oraz innych opinii dotyczących możliwości zagospodarowania terenów.

 II.

 1. Wydano 6 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.
 2. Sporządzono 10 wykazów nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
 3. Sporządzono 21 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
 4. Sprzedano 4 nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
 5. Sporządzono 1 wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 6. Ogłoszono 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
 7. Sporządzono 3 wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
 8. Rozstrzygnięto 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
 9. Sprzedano 2 nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Pisz w drodze przetargu.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

 1. Trwają prace koncepcyjne związane z realizacją zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”.
 2. Trwają prace projektowe związane z zadaniem „Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno - rekreacyjne w Gminie Pisz”(plaża miejska w Piszu).
 3. Gmina Pisz otrzymała środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Piszu”.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 1. Złożono 7 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny: ogółem z Karty Dużej Rodziny  korzysta 2049 osób.
 2. Przy współpracy jednostek podległych Gminie przygotowano kalendarz imprez na 2017 r.
 3. Współuczestniczono w organizacji „Meczu Służb Mundurowych” mającego się odbyć w dniu 28 stycznia 2017 r.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 1 ślubu cywilnego.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 648 wniosków o udzielenie pomocy społecznej, 96 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz 48 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Łącznie wydano 948 decyzji, w tym 749 decyzji w sprawach pomocy społecznej i 199 decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych. Pracownicy socjalni przeprowadzili 550 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 289.232,62 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych). Na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze  wydatkowano kwotę  1.730.567,72 zł.

W ramach działań wobec dłużników alimentacyjnych przeprowadzono 51 wywiadów alimentacyjnych, komornikom prowadzącym postępowania egzekucyjne przekazano 61 informacji dotyczących sytuacji rodzinnej i dochodowej dłużników oraz skierowano do powiatowego urzędu pracy 14 wniosków o aktywizację zawodową dłużników.

W zakresie prowadzenia procedury „Niebieska Karta” w powyższym okresie wpłynęło 16 Niebieskich Kart, odbyły się 3 spotkania grup roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 36 spraw dotyczących przemocy. 

Poza wsparciem w formie świadczeń i pracy socjalnej podopieczni Ośrodka nadal mają możliwość korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego i pomocy psychologicznej. W okresie sprawozdawczym z takich form pomocy skorzystało 31 osób.

Data powstania: poniedziałek, 13 lut 2017 14:23
Data opublikowania: wtorek, 14 lut 2017 10:03
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1491 razy