BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 10/14 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (19 grudnia 2014 r. – 30 grudnia 2014 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

 1. 22 grudnia br. zawarto umowę o opiekę autorską nad programami systemu obsługi jednostek samorządu terytorialnego PUMA. Umowę zawarto z firmą ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 34 317,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
 2. 29 grudnia br. zawarto umowę na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu. Umowę zawarto z firmą Mazurskie Centrum Obsługi Biznesu Beata Dołęga z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 48 607,78 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
 3. 29 grudnia br. zawarto umowę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Miejskiego w Piszu. Umowę zawarto z firmą PHU „Renoma” Jerzy Pietkiewicz z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 60 869,01 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. 29 grudnia 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pisz”. Umowę zawarto z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 3.058.560,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
 2. 29 grudnia 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2014 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. Umowę zawarto z Warmińsko-Mazurskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Piszu, przy ul. Gizewiusza 2a, za łączną cenę 681.626,30 zł.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycje w trakcie realizacji:

 1. Budowa skateparku w Piszu.
 2. Budowa ul. Kowieńskiej i Żurawiej w Piszu.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

Zakończono fazę wykonawczą zadań przewidzianych do realizacji projektu pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – aglomeracja Pisz”.

Trwa rozliczanie rzeczowe i finansowe projektu zmierzające do wykazania osiągnięcia założonych wskaźników.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Zakończono 8 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz z wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

2. Odwołano 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz z powodu zmiany koncepcji zagospodarowania terenu.

3. Rozstrzygnięto 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz z wynikiem pozytywnym.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1)  południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

2)  pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz,

3)  części wsi Karwik

oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)      części wsi Jeglin,

2)      części wsi Karwik,

3)      południowo – wschodniej części miasta Pisz,

4)      dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska),

5)      północno – wschodniej części gminy Pisz.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 1. Zorganizowano Spotkanie Opłatkowe z mieszkańcami, które odbyło się 21 grudnia 2014 r. na Pl. Daszyńskiego.
 2. W dniu 22 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie poświęcone stworzeniu partnerstwa lokalnego dotyczącego przedsiębiorczości społecznej na terenie gminy Pisz. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PUP w Piszu, M-GOPS w Piszu, Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej, Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka (Poznań), Urzędu Miejskiego w Piszu oraz przedsiębiorcy z Pisza.
 3. Zamontowano brakujące elementy oznakowania tras narciarskich w Wiosce Narciarskiej WIARTEL. Wypożyczalnia nart znajdować się będzie w Zajeździe Przylasek.
 4. Podpisano umowę na prowadzenie Stacji Socjalnej w Piszu w 2015 roku z Ewangelickim Stowarzyszeniem Betel, za łączną kwotę 49 200,00 zł brutto (dotacja).
 5. Dowody osobiste

1)      przyjęto wnioski o wydanie dowodu osobistego - 51

2)      wydano dowody osobiste - 92

 1. Ewidencja ludności

1)      wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie

2)      wydano 6 zaświadczeń o zameldowaniu

3)      udzielono odpowiedzi na 30 wniosków o udostępnienie danych osobowych

4)      zameldowano na pobyt stały 13 osób

5)      zameldowano na pobyt czasowy 5 osób

6)      wymeldowano 13 osób.

 1. Działalność gospodarcza

1) Wniosek o wpis do CEIDG – 3

2) Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG – 9

3) Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej – 9

4) Wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej – 1

5) Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG – 2

8. Wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 3

2) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 3

3) powyżej 18 % zawartości alkoholu – 3

9. Wydane decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu likwidacji punktów sprzedaży:

1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 5

2) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 4

3) powyżej 18 % zawartości alkoholu – 5

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zawarto 1 małżeństwo przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

PION OCHRONY

 1. Wydano dwie decyzje administracyjne w zakresie świadczeń na rzecz obrony.
 2. Wszczęto jedno postępowanie administracyjne w zakresie świadczeń na rzecz obrony.
 3. Dokonano reklamowania radnych wybranych na kadencję 2014-2018 od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 4. Opracowano zarządzenie Burmistrza Pisza w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2015 roku.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

                W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 75 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 20 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 20 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pracownicy socjalni przeprowadzili 66 rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 401 757,42 zł /zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, prace społecznie użyteczne /, kwotę 432 717,40 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 105 399,50 zł na fundusz alimentacyjny.

Ośrodek był współorganizatorem Wigilii dla osób samotnych i bezdomnych.

Ośrodek systematycznie świadczy usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy. Częstotliwość zleceń uzależniona jest od potrzeb indywidualnych osób lub instytucji.

W Ośrodku przyjmuje psycholog, który udziela porad podopiecznym i pracownikom socjalnym.

W każdy piątek dyżuruje prawnik, który udziela nieodpłatnych porad podopiecznym Ośrodka.

Ponadto w ramach zawartego porozumienia z Regionalnym Ośrodkiem Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Ełku na świadczenie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Gminy raz w miesiącu udzielane są bezpłatne porady prawne osobom zainteresowanym.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Data powstania: wtorek, 30 gru 2014 11:40
Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2014 16:33
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2130 razy